อสส. ชวนชาวชุมชน - กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดการติดเชื้อโควิด-19

อสส. ชวนชาวชุมชน - กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดการติดเชื้อโควิด-19

อสส. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เชิญชวนชาวชุมชน และ "กลุ่ม 608" ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เชิญชวนชาวชุมชน และ "กลุ่ม 608" ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดการติดเชื้อโควิด-19

 

 

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักอนามัย ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

 

ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย จากนั้นกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย นำเสนอในหัวข้อ

 

1. บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ตามมาตรการเตรียมความพร้อมที่จะปรับให้ระยะต่อไปของโรคโควิด-19 เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น

 

2. การดูแลช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

3. การรับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และบุตรเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565

 

4. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เรื่องน่ารู้หลังปลดล็อกกัญชา โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย

 

 

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้พิจารณา 2 เรื่อง คือ 1.การเฝ้าระวังและคัดกรองในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน การดูแล ปฐมพยาบาลจิตใจ 2.การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การใช้ Application

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่เชื่อมระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุข และประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูแล ท่านผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ ในส่วนของการของบประมาณเพื่อจัดทำโครงการต่างๆ นั้น เป็นไปตามกลไกในการบริหารจัดการ มีกระบวนการทำงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริต ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งทุกท่านทำงานเป็นจิตอาสา การพิจารณางบประมาณที่จัดสรรให้โครงการต่างๆ จึงต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการผิดพลาด 

 

รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ "กลุ่ม 608" มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน รวมถึงหน่วยเชิงรุก CCRT ในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากขึ้น ป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัว

 

ทั้งนี้การประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ครั้งนี้เดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2566 จะเห็นว่าการประชุมห่างกันถึง 6 เดือน เป็นระยะเวลานานเกินไป อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างช้า 3 เดือน เพื่อให้เรามีเวลาพูดคุยหารือร่วมกันได้มากขึ้น

 

อสส. ชวนชาวชุมชน - กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดการติดเชื้อโควิด-19

 

อสส. ชวนชาวชุมชน - กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดการติดเชื้อโควิด-19

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์