“เคพีไอ ทาวเวอร์” คว้ารางวัล "อาคารประหยัดพลังงาน" มุ่งสู่ความยั่งยืน

“เคพีไอ ทาวเวอร์” คว้ารางวัล "อาคารประหยัดพลังงาน" มุ่งสู่ความยั่งยืน

“กรุงไทยพานิชประกันภัย” คว้ารางวัล “MEA ENERGY AWARDS” มอบให้กับ "อาคารประหยัดพลังงาน" ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 พร้อมเดินหน้าธุรกิจที่ใส่ใจ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

“MEA ENERGY AWARDS” เป็นรางวัลที่มอบให้กับ อาคารประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity Authority : MEA) ปี 2565 นี้ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในนามอาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ คว้ารางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 ด้วยการดำเนินนโยบายที่ตอกย้ำประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอากาศภายในอาคารที่มีคุณภาพ

 

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) กล่าวถึงจุดเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการ “MEA ENERGY AWARDS” ว่าเกิดจากบริษัทฯ ต้องการเดินหน้าสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development โดยเน้นหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ตามกรอบ SDGs ของสหประชาชาติ บนแนวคิดของบริษัทที่ว่า “ก้าวอย่างมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ยั่งยืน” หรือ “Step for Tomorrow Sustainability  ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

 • การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well Being)
 • การรับมือกับสภาวะโลกร้อน (Climate Action)
 • การผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) 

 

เมื่อการใส่ใจรับผิดชอบต่อสภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กรุงไทยพานิชประกันภัยให้ความสำคัญ จึงได้มีแผนจัดการดูแลอาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของกรุงไทยพานิชประกันภัยตั้งแต่แรกเริ่มก่อสร้างอาคาร
เริ่มต้นดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง 

 

“เคพีไอ ทาวเวอร์” คว้ารางวัล "อาคารประหยัดพลังงาน" มุ่งสู่ความยั่งยืน

กรุงไทยพานิชประกันภัยได้เริ่มก่อสร้างอาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ แห่งนี้ในปี 2552 หรือเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยวางคอนเซ็ปต์การก่อสร้างอาคารให้เป็น อาคารประหยัดพลังงาน

 • ตัวอาคารมีการก่อสร้างด้วยการใช้ผนังกระจกโดยรอบ เพื่อให้มีแสงธรรมชาติส่องถึงเข้ามาภายในอาคารทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 • ระบบจัดการอากาศหมุนเวียนภายในอาคาร
 • รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่บริษัททำอย่างต่อเนื่องเช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในบางพื้นที่ของอาคารให้เป็นหลอดประหยัดไฟอัตโนมัติ
 • และเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED T5 ที่ประหยัดกว่าหลอดประเภทอื่นประมาณ 40 - 50 %
 • ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
 • กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการลดการใช้พลังงานแก่พนักงานหรือผู้ใช้อาคารให้ร่วมกันประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
 • มีการวัดค่า PM 2.5 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เรื่องความสะอาดอาคาร กำจัดฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาที่อาจกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและผู้ใช้อาคาร
 • มุ่งเน้นให้มีการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 

นอกจากนี้ กรุงไทยพานิชประกันภัย ยังนำแนวคิดแผนพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development ที่ได้วางแผนโครงการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การลดใช้พลังงานในปี 2565 ในหลากหลายแนวทาง เช่น

 • สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เช่น ใช้รถไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)
 • ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาต่าง ๆ 

 

“เคพีไอ ทาวเวอร์” คว้ารางวัล "อาคารประหยัดพลังงาน" มุ่งสู่ความยั่งยืน

เติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

ขณะเดียวกัน กรุงไทยพานิชประกันภัย มีเป้าหมายในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมุ่งเน้นการ เติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน “Step for Tomorrow Sustainability” ขับเคลื่อนธุรกิจบนรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่ง โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมกับเดินหน้าสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ด้วยการดำเนินตามนโยบายที่วางไว้ 

 

ส่วนการรับมือกับสภาวะโลกร้อน (Climate Action) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติ การเปลี่ยนรูปแบบการกระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญคือ ก๊าซเรือนกระจก

 • สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในการ ลด ละ เลิกการใช้ทรัพยากรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติได้ดีขึ้น
 • ตลอดจนการลงทุนในองค์กรวิสาหกิจที่ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

 

นอกจากนี้ยังตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well Being) โดยการสร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ทุกวัย บริษัทฯ ได้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาการให้บริการ เพื่อดูแลลูกค้าและยังให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย กลุ่มลูกค้าเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงการประกันภัยประเภทต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวได้

 

“เคพีไอ ทาวเวอร์” คว้ารางวัล "อาคารประหยัดพลังงาน" มุ่งสู่ความยั่งยืน

 

อย่างไรก็ตามการผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production) สามารถบริโภคแบบรักษ์โลกได้ เพื่อส่งให้คนรุ่นลูก รุ่นหลาน ของเรายังได้มีกินมีใช้กันต่อไปในอนาคต 


“รางวัล “MEA ENERGY AWARDS”  ถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของกรุงไทยพานิชประกันภัย ที่ได้รับรางวัลนี้อีกครั้ง โดยครั้งแรกได้รับเมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการรักษาคุณภาพและความใส่ใจต่อการบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้อาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ ยังเป็นอาคารที่ได้มาตรฐานในการประหยัดพลังงานมาโดยตลอด” ดร. พงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติม
กรุงไทยพานิชประกันภัยยืนยันเดินหน้าสนับสนุนทุกกิจกรรมที่สามารถช่วยดูแลโลกและสังคมส่วนรวมให้เกิดการพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ