60 ปีวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ.เตรียมจัดกิจกรรม 26 ก.ค.นี้

60 ปีวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ.เตรียมจัดกิจกรรม 26 ก.ค.นี้

วธ.จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 วันที่ 26 ก.ค. นี้  เปิดเวทีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล-บุคคลดีเด่นด้านภาษาไทย เชิญชวนเด็กไทยประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกวดเพลงแร็ป “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม สืบสาน และธำรงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยภาษาไทย ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom)

โดยที่ประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย

60 ปีวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ.เตรียมจัดกิจกรรม 26 ก.ค.นี้

ตลอดจนร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป อีกทั้งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันครบ 60 ปี

 

  • สืบสาน"วันภาษาไทยแห่งชาติ" อนุรักษ์ภาษาไทย

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ ด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและใช้ให้ถูกต้อง ร่วมทั้งอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติอย่างยั่งยืน 

60 ปีวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ.เตรียมจัดกิจกรรม 26 ก.ค.นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมอบหมาย วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน  การเขียน การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

  • วธ.จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น 26 ก.ค. นี้ 

การประกวดเพลงแร็ป “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” ประกวดเพลงฉ่อยและเพลงพื้นบ้าน การประกวดเพลง “เพชรในเพลง กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ สวดโอ้เอ้วิหาราย สวดมหาชาติคำหลวง ประกวดบรรยายธรรมของเยาวชน กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย อาทิ แต่งกลอน คัดลายมือ ประกวดหนังสือทำมือ

การเสวนาด้านภาษาไทยโดยศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “ภาษาไทยในต่างแดน” ผ่านทางออนไลน์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่เพจเฟซบุ๊กศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร การจัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

60 ปีวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ.เตรียมจัดกิจกรรม 26 ก.ค.นี้

การจัดทำวีดิทัศน์รณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย การเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ การส่งเสริมภาษาไทยผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก “นามพรรณพฤกษา สัตวาภิธาน” และ นิติสารสาธก ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 โดยวธ.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจะจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัลแก่หน่วยงานและผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทย ผู้ชนะการประกวดด้านภาษาไทยต่างๆ และศิลปินผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง รวมทั้งมีนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทยและเพชรในเพลง การแสดงของศิลปินเพชรในเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ได้กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และจะมีการถ่ายทอดสด (Live) การจัดงานผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม และสถานีภาษาไทยผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้วธ.ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมประกวดและส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี เช่น จัดกิจกรรมด้านภาษาไทยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ การอบรมพัฒนาครูภาษาไทย เป็นต้น