ม.มหิดล เสนอทางรอดฝ่า "วิกฤติซ้ำซ้อน" พลังงาน-อาหารแพง

ม.มหิดล เสนอทางรอดฝ่า "วิกฤติซ้ำซ้อน" พลังงาน-อาหารแพง

หลังจากประชากรโลกต้องประสบกับ "อุบัติเหตุชีวิต" จากวิกฤตการแพร่ระบาดจนเกิดการเรียนรู้ "อยู่กับ COVID-19" แต่ก็ต้องมาเผชิญกับ "วิกฤตซ้ำซ้อน" พลังงาน-อาหารแพงซึ่งส่งผลไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

รศ.ดร. เภสัชกรหญิงเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้มุมมองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายบริหารจัดการ ถึง "วิกฤตซ้ำซ้อน" พลังงาน-อาหารแพงโลก ที่ส่งผลกระทบสูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมาว่า เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเริ่มวิกฤติ COVID-19 

ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจจำนวนมากต้องหยุดชะงัก แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ก็เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ก่อให้เกิดวิกฤติพลังงาน และวิกฤติอาหารโลกซ้อนขึ้นมาด้วย 

"ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดี คนตกงาน อาหารแพง ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากวิกฤติโรคระบาด ถูกซ้ำเติมด้วยสงครามของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน และธัญพืชรายใหญ่ของโลก ทำให้น้ำมันขาดแคลนราคาพลังงานที่แพงลิ่ว เป็นเหตุให้ต้นทุนการขนส่งและปัจจัยการผลิตราคาสูงขึ้นตาม ส่งผลให้ราคาอาหารและสินค้าทุกอย่างแพงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับหลายประเทศห้ามการส่งออกอาหารบางประเภท เกิดเป็นวิกฤติอาหารแพงซ้อนเข้ามา" รศ.ดร. เภสัชกรหญิงเสาวคนธ์  กล่าว

 

  • แก้วิกฤตซ้ำซ้อนสร้างภูมิคุ้มกันตามศาสตร์พระราชา "เศรษฐกิจพอเพียง" 

ในขณะที่ประเทศไทยยังมีคนตกงานจำนวนมาก ค่าแรงขึ้นไม่ทัน และธุรกิจก็มีความลำบากในการแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นจึงเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง

รศ.ดร. เภสัชกรหญิงเสาวคนธ์  กล่าวต่อว่าวิกฤตซ้ำซ้อนนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลก จากเหตุภาวะโลกร้อน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด วิถีชีวิตเปลี่ยนทั้งหมดนี้จึงเป็นสัญญาณว่าทุกภาคส่วนต้องปรับตัว พร้อมๆกับสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อการตั้งรับต่อไปอย่างยั่งยืน

รศ.ดร. เภสัชกรหญิงเสาวคนธ์  ได้เสนอให้ภาครัฐมองให้กว้างไกลกำหนดนโยบายและสร้างระบบที่แข็งแกร่งไว้รองรับ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามศาสตร์พระราชา "เศรษฐกิจพอเพียง" 

โดยมองเริ่มต้นจากการพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจของชาติ ให้เป็นเกษตรที่หลากหลาย แทนที่จะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับการวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที่ลดการพึ่งพิงปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดการนำเข้า และเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

  • แนะปรับตัว ขับเคลื่อนทางนโยบายทั้งระบบแก้พิษเศรษฐกิจ

รศ.ดร. เภสัชกรหญิงเสาวคนธ์  กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของปัญหาวิกฤตพลังงาน ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยรัฐเร่งรัดผลักดันให้มีการใช้พลังงานทางเลือกอย่างจริงจังและแพร่หลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ควรค่าแก่การลงทุน เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในพื้นที่โลกที่สามารถใช้พลังงานจากแสงแดดได้อย่างไม่จำกัด 

นอกจากจะให้การสนับสนุนในลักษณะของการอุดหนุนทางภาษี ยังควรเน้นการขับเคลื่อนทางนโยบายทั้งระบบ โดยให้สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกับภาคธุรกิจขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการผลิต และการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นรูปธรรมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การขนส่ง การผลิต สำนักงานและครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานถูกลงได้ในที่สุด

"ประชาชน แม้พิษเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 จะส่งผลให้คนตกงาน ของแพง และมีความยากลำบากเกิดขึ้นตามมามากมาย การปรับตัวใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขวนขวายหาความรู้ ฝึกฝนทักษะที่หลากหลาย ไม่ย่อท้อต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นตรงหน้า แต่มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยและไม่ประมาทกับชีวิตตลอดจนรักษาสุขภาพกายและใจรศ.ดร.เภสัชกรหญิงเสาวคนธ์ กล่าว