คณะพยาบาลฯ ม.มหิดล รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นําสังคมไทยปลอดบุหรี่”

คณะพยาบาลฯ ม.มหิดล รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นําสังคมไทยปลอดบุหรี่”

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นําสังคมไทยปลอดบุหรี่” กระตุ้นทุกภาคส่วน เนื่องจากนำไปสู่การเกิดโรคถุงลมปอดโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคของกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ  Non-communicable diseases (NCDs) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรศ. ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นําสังคมไทยปลอดบุหรี่” จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

โดยมีพิธีมอบรางวัลในงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit On Tobacco Control)

ที่ผ่านมากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ  Non-communicable diseases (NCDs) นี้ ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลก

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการควบคุมการสูบบุหรี่และการคุ้มครองสุขภาพอนามัยให้นักศึกษา และมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ เนื่องจากนำไปสู่การเกิดโรคถุงลมปอดโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคของกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ  Non-communicable diseases (NCDs) 

 

  • ลดบุหรี่ ลดเสี่ยงโรคถุงลมปอดโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

รศ.ดร.ยาใจ  กล่าวว่า การสูบบุหรี่และควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อทั้งตัวผู้สูบและผู้ไม่สูบ และเป็นอันตรายต่อเยาวชน ที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่

ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานส่วนงานเขตปลอดบุหรี่ภายในคณะ การจัดสถานที่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งเขตบางกอกน้อยและเขตศาลายาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ผ่านการติดป้ายปลอดบุหรี่ การจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบภายในคณะ

รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการร่วมจัดบูทนิทรรศการในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ ให้คำปรึกษาวิธีการเลิกบุหรี่ และแจกเอกสารรณรงค์การงดสูบบุหรี่ โดยคณาจารย์ร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษา  

โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนและความท้าทายสำหรับผู้ให้บริการสาธารณสุขในการบริหารจัดการกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นนโยบายการขับเคลื่อนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

  • ส่งเสริมนักศึกษาจัดทำสื่อให้ความรู้พิษจากบุหรี่

รศ.ดร.ยาใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และการดูแลผู้ป่วยตามหลักการพยาบาลและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่นการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชน หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ลดละเลิกการสูบบุหรี่

ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำสื่อความรู้รณรงค์พิษภัยจากบุหรี่เพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดโซเซียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) และนวัตกรรม

ภายใต้แนวคิด “แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ : บทบาทที่ท้าท้ายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCDs จากบุหรี่” และการจัดกิจกรรมอาสาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาในการป้องกันผู้สูบรายใหม่ และส่งความรู้สู่ชุมชน

กระตุ้นให้เยาวชนใส่ใจสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ และมีพฤติกรรม ลด ละเลิกการสูบบุหรี่ เป็นการแสดงออกถึงค่านิยมองค์กร ของคณะพยาบาลศาสตร์ในด้าน Noble สืบสานปณิธาน ทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม