แจกต้นกล้า "กัญชา กัญชง" พันธุ์ไทย 1 ล้านต้น ฟรี !

แจกต้นกล้า "กัญชา กัญชง" พันธุ์ไทย 1 ล้านต้น ฟรี !

9 มิ.ย.2565 ไทยปลดล็อคกัญชา กัญชง พ้นยาเสพติด ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และดูแลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)จับมือร่วมกับกรมวิชาการเกษตร(กวก.)  พัฒนาสายพันธุ์แจก 1 ล้านต้น ช่วยเข้าถึงสายพันธุ์ที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทและใช้ในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565  ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และศึกษาวิจัย ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการเกษตร  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า กัญชาถูกปลดล็อคออกจากการเป็นยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565  ทำให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ต่อยอดเป็นธุรกิจในครัวเรือนได้   สธ.และกวก.จึงร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการปลูกและนำส่วนต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
           ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ล้านต้นเพื่อให้แก่ประชาชนไปปลูกในครัวเรือน ทั้งทางด้านการแพทย์ ดูแลสุขภาพตนเอง และการประกอบอาหาร ซึ่งการนำไปใช้ก็จะมีการแนะนำการใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ไม่ส่งเสริมให้ใช้ในทางที่เป็นโทษ เช่น สันทนาการ  หากเกษตรกรทำสิ่งเหล่านี้ได้ดี ก็จะต่อยอดเป็นเศรษฐกิจพื้นบ้าน หรืออุตสาหกรรมในการปลูกกัญชา เพื่อนำผลผลิตพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยขณะนี้ ปลายน้ำ ไม่เพียงใช้สารสกัดเป็นยา แต่สามารถทำเป็นอาหาร เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจทางชีวภาพต่อไป

        "กัญชาไม่ได้มีการจำกัดว่าต้องปลูกในครัวเรือนเท่าไหร่ แต่ให้ปลูกจำนวนที่เหมาะสม เพื่อการดูแลสุขภาพ หรือการปลูกเป็นอาหาร ไม่ส่งเสริมให้ใช้ทางที่เป็นโทษ หรือสันทนาการ  โดยก่อนที่ร่างพรบ.กัญชา กัญชงที่อยู่ในสภาจะออกมา  สธ.กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณานำกฎหมายด้านสาธารณสุขมาใช้ป้องปรามการใช้ที่ไม่เกิดประโยชน์” นพ.เกียรติภูมิกล่าว  

        อย่างเช่น  กรณีการนำมามวนสูบ หรือใช้ในการสันทนาการ ซึ่งการสูบกัญชาทำให้เกิดกลิ่น เกิดควัน อย่างกฎหมายสาธารณสุขมีเรื่องเหตุรำคาญก็สามารถใช้ได้ แต่พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่ได้ครอบคลุมถึงกัญชา ก็ต้องมาพิจารณาว่าจะขยายควบคุมอย่างไร แต่ก็จะคล้ายกฎหมายควบคุมบุหรี่ ซึ่งมีหลายช่องทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมได้ในระดับหนึ่ง ระหว่างที่รอร่างพรบ.กัญชา กัญชง

     ขณะที่ ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า ต้นกล้ากัญชา  กัญชา 1 ล้านต้นที่จะนำมาแจก เป็นพันธุ์ไทยทั้งหมด 10 สายพันธุ์  จะเริ่มแจก 1,000 ต้นตามที่ได้ขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ไว้ ในงานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2565  ส่วนระยะต่อไปในการแจกอยู่ระหว่างการหารือว่าจะมีเงื่อนไขและดำเนินการผ่านขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรสามารถเข้าถึงต้นพันธุ์ได้ เบื้องต้นอาจจะผ่านแอปพลิเคชัน จดแจ้ง ของ อย. หรือผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อความสะดวกให้กับเกษตรกร

        ในส่วนพืชกัญชา กัญชง กรมได้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดี เป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ ทนต่อโรค เหมาะกับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศของประเทศไทย และมีสารสำคัญที่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งมีคู่มือการใช้เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เน้นให้ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ  ประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  เพื่อสุขภาพของคนไทย

           และจัดทำเป็นคู่มือการปลูกพืชสกุลกัญชาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูก ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) เพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกร และนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

        ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอาคารวิจัยกัญชาระบบปิด โรงเรือนทดลองในระบบกึ่งปิด และแปลงทดลองในสภาพกลางแจ้ง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย รวมถึงแปลงทดสอบพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย มีศูนย์เครือข่ายภายใต้สังกัดกว่า 26 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร และสามารถใช้เป็นแหล่งผลิตและกระจายต้นกล้ากัญชา กัญชง สายพันธุ์ดีต่อไปในอนาคตได้
       สำหรับ การปลูกกัญชา จะมีเรื่องการการถูกแมลงศัตรูพืชโจมตี ซึ่งกรมจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ไบโอโลจิคัล คอนโทรล(biological control) หรือการควบคุม กำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูทางธรรมชาติ ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้กัญชาที่ปลูกได้มีความปลอดภัยจากสารเคมี ในการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชน อย่างเช่น ศัตรูตัวสำคัญ คือ ไรแดง จะใช้ ไรตัวห้ำในการจัดการ หรือเพลี้ยไฟ จะใช้มวนตัวห้ำ จัดการ เป็นต้น 

        อีกทั้ง เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 คณะกรรมการกักพืชมีมติเห็นชอบให้ทำประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้พืชกัญชา กัญชง เป็นพืชกักกัน เพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานต่างๆ รวมถึงการดูแลแมลงศัตรูพืชที่อาจติดเข้ามาได้ รวมถึง กรมจะพิจารณาออกประกาศกระทรวงเกษตรฯ ยกเว้นการนำเข้าเมล็ดพันธุ์เข้ามา หากนำเข้ามาเพื่อประกอบทางการแพทย์ โดยอยู่ระหว่างเตรียมการ และจะรีบนำเสนอกระทรวงเกษตรฯ เพื่อออกประกาศ ให้ได้ก่อนวันที่ 9 มิ.ย.นี้