ก.แรงงาน รับลูกนายก เทรนทักษะเกษตร สู่ "Smart Farming"

ก.แรงงาน รับลูกนายก เทรนทักษะเกษตร สู่ "Smart Farming"

"กระทรวงแรงงาน" โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการความร่วมมือจัดฝึกอบรมทักษะเกษตร อย่างเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางการเกษตรแบบครบวงจร สู่ "Smart Farming"

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของคูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้แนวทางการพัฒนา เกษตรกรไทยไปสู่การเกษตรแบบ Smart Farming ซึ่ง กระทรวงแรงงาน โดย การพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับมาดำเนินการ ในปี 2565 มีโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1,500 คน

 

เพื่อให้ แรงงานภาคเกษตร แรงงานทั่วไป สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม ประหยัดเวลา และมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ดำเนินงานแล้วกว่า 2,000 คน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้กำชับให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่และการเป็นชุมชนต้นแบบ Smart Farming

 

ก.แรงงาน รับลูกนายก เทรนทักษะเกษตร สู่ "Smart Farming"

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่แรงงานในบริษัทและในเครือ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรการขับขี่รถขุดมืออาชีพ การซ่อมบํารุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล การขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ การขับขี่รถเกี่ยวข้าวมืออาชีพ

 

อีกทั้ง ยังร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํานวน 2 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร และ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรกับภาคเอกชนในพื้นที่เพิ่มเติมด้วย

 

ก.แรงงาน รับลูกนายก เทรนทักษะเกษตร สู่ "Smart Farming"

นอกจาก จัดฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การออกแบบโรงเรือนด้วยวัสดุชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การทำระบบปิด-เปิดน้ำในแปลงเกษตรด้วยมือถือ การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต เพื่อเกษตรกรมีความรู้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ ช่องทางการจำหน่าย

 

และการทำการตลาดยกระดับเป็นเกษตรแนวใหม่ด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านช่องทางไลน์โอเอ (LINE Official Account : Line OA) สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ก.แรงงาน รับลูกนายก เทรนทักษะเกษตร สู่ "Smart Farming"