"สิทธิบัตรทอง" อัปเดตล่าสุดครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้าง รีบเช็กเลย

"สิทธิบัตรทอง" อัปเดตล่าสุดครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้าง รีบเช็กเลย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัปเดตมาให้ล่าสุด "สิทธิบัตรทอง" ครอบคลุม ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

(4 พฤษภาคม 2565) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัปเดตมาให้ล่าสุด "สิทธิบัตรทอง" ครอบคลุม ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในบริการใดบ้าง รวมทั้งบริการใดบ้างที่ไม่ครอบคลุม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อนุทิน ห่วง ประชาชน "สิทธิบัตรทอง" เจ็บป่วยสงกรานต์ สิทธิ UCEP/บัตรทอง พร้อมดูแล

- สิทธิบัตรทอง รักษาโควิด-19 รพ.เอกชน 106 แห่ง เช็กเลย ที่ไหนบ้าง

 

"สิทธิบัตรทอง" ครอบคลุมอะไรบ้าง? 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับรวม 13 รายการ ได้แก่

 

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. การตรวจวินิจฉัยโรค

3. การตรวจและรับฝากครรภ์

4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

 

ส่วนบริการที่เคยเป็นข้อยกเว้น และได้รับการเสนอให้เป็นสิทธิที่จะได้รับในฉบับนี้ เช่น

  • การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
  • การบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  • การรักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)
  • และการรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน

 

"สิทธิบัตรทอง" ไม่ครอบคลุม (เบิกไม่ได้) อะไรบ้าง?

1.เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 

2.การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

3.การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

4.การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย

5.การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่บอร์ด สปสช.กำหนด

 

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

\"สิทธิบัตรทอง\" อัปเดตล่าสุดครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้าง รีบเช็กเลย