อัพเดตล่าสุด สูตรวัคซีนโควิด-19เด็ก เร่งฉีดก่อนเปิดเรียน on-site

อัพเดตล่าสุด สูตรวัคซีนโควิด-19เด็ก เร่งฉีดก่อนเปิดเรียน on-site

อัพเดตสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19เด็กวัยเรียน   กลุ่ม12-17 ปีฉีดเข็ม3 บูสเตอร์ยังน้อยเพียง 5.2 % แจ้งประสงค์บูสเตอร์ไฟเซอร์ ครึ่งโดสกว่า 1.75 ล้านคน สธ.เร่งฉีดรับเปิดเทอม1/2565 เปิดเรียน on-site

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า  การบริหารจัดการกฉีดวัคซีนโควิด-19ในนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนที่ 1/2565 โดยมติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 451 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 เห็นชอบ 1.มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานหารือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการดำเนินการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 2.มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำกับติดตามการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 3.เห็นชอบแผนเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนที่ 1/2565

เด็ก12-17 ปีบูสเตอร์ ฉีดครึ่งโดส
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 2565 ผลการฉีดวัคซีนโควิด-19กลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปีจำนวนเป้าหมาย 4.7 ล้านคน จากฐานข้อมูล MOPH IC   ฉีดเข็มที่ 1แล้ว 3.6 ล้านคน คิดเป็น 77.2 % ฉีดเข็มที่ 2แล้ว 3.5 ล้านคน คิดเป็น 75.5 % ฉีดเข็มที่ 3แล้ว 2.4 แสนคน คิดเป็น 5.2%  

แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี

1. การเข้ารับบริการ เลือกได้ตามความสมัครใจ

- ผ่านระบบสถานพยาบาล บริการทั้งขนาดฉีดเต็มโดส และฉีดครึ่งโดส

- ผ่านระบบสถานศึกษา บริการขนาดฉีดครึ่งโดส

2. การฉีดผ่านระบบสถานศึกษา ข้อมูลจากศึกษาธิการจังหวัดประสานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 มีนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ประสงค์ต้องการรับวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นขนาดฉีดครึ่งโดส จำนวน 1.75 ล้านคน คิดเป็น 50 % (โดยเปรียบเทียบกับผลการฉีดเข็ม 2 จากระบบ MOPH IC)

3. การจัดสรรวัคซีน กรมควบคุมโรคจะจัดส่งวัคซีน Pfizer ฝาม่วงสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

   ฉีดวัคซีนโควิด-19เด็ก5-11 ปี
ส่วนผลการฉีดวัคซีนโควิด-19เด็ก กลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี  จำนวนเป้าหมาย 5.1 ล้านคน ข้อมูลจากระบบ MOPH IC วันที่ 2 พ.ค.2565  ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 2.7 ล้านคน คิดเป็น 53.3 %  และเข็ม 2 แล้ว  6.7 แสนคน คิดเป็น 13.1 %

         แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19เด็กสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี

1. อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 สูตร Pfizer-Pfizer

2. กรมควบคุมโรคได้ทำการสำรวจข้อมูลในเต็กอายุ 5-11 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนเพิ่มเติม ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2565 ดังนี้

1. วัคซีน Pfizer เข็ม 1 เก็บตก จำนวน 1.1 แสนคน

2. วัคซีน Pfizer สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ 2 สูตรไขว้ Sinovac-Pfizer จำนวน 1.6 แสนคน

3. กรมควบคุมโรคได้ทยอยจัดส่งวัคนให้กับทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีกำหนดนัดฉีดและที่แสดงความประสงค์เพิ่มเติมในทุกสัปดาห์
อัพเดตล่าสุด สูตรวัคซีนโควิด-19เด็ก เร่งฉีดก่อนเปิดเรียน on-site
สูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19เด็ก

   อนึ่ง สำหรับสูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19เด็ก ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน คือ

 อายุ 5-6 ปี 

เข็ม 1 ไฟเซอร์  เข็ม 2ไฟเซอร์  ห่างกัน  8 สัปดาห์ เข็ม 3 ยังไม่มีกำหนด

อายุ 6-11 ปี 
เข็ม 1 ไฟเซอร์  เข็ม 2ไฟเซอร์  ห่างกัน  8 สัปดาห์ เข็ม 3 ยังไม่มีกำหนด
เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 ไฟเซอร์  ห่างกัน 4 สัปดาห์ ยังไม่มีกำหนด
  อายุ 12-17 ปี 

เข็ม 1 ไฟเซอร์  เข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์  เข็ม 3 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน เต็มโดส/ครึ่งโดส

เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4 สัปดาห์ เข็ม 3 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน  เต็มโดส
อายุ 6-17 ปี

เข็ม 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  เข็ม 2  ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ห่างกัน 4 สัปดาห์  เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ เต็มโดส ตามช่วงอายุ ห่างกัน 4 สัปดาห์