ชวนประชาชนใช้บริการของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ E – service

ชวนประชาชนใช้บริการของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ E – service

กรมการจัดหางาน ยกระดับการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th เชื่อมต่อระบบออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางานไว้ในจุดเดียว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล การบริการ และสวัสดิการของภาครัฐสำหรับประชาชน

ตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งมั่นผลักดันให้ทุกส่วนราชการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการภาครัฐ ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้

สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตนมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้ครอบคลุมการติดต่อราชการทุกพื้นที่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

 

  • ยกระดับบริการผ่าน e-service.doe.go.th

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี Digital Platform

โดยกรมการจัดหางานให้บริการผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ที่เชื่อมต่อระบบออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางานไว้ในจุดเดียว เพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งาน

เป็นศูนย์รวมบริการออนไลน์สำหรับประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน อาทิ ระบบไทยมีงานทำ ให้บริการสำหรับผู้ต้องการหางานทำ

หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รวมทั้งการให้และขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการตามมาตรา 35 

 

  • บริการจุดเดียว ลดขั้นตอน สะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากการให้บริการผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ยังมีบริการออนไลน์สำหรับการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ที่ toea.doe.go.th เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่

ให้ประชาชนสามารถติดต่อ ขออนุญาต จดทะเบียน แจ้ง หรือขอรับบริการด้วยความสะดวกสบายลดขั้นตอนการติดต่อราชการ รวมถึงลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) จากการรวมกลุ่มของประชาชนตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694