PEA สนับสนุนรัฐลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 หลังสงกรานต์ ให้พนักงานทำงานที่บ้าน พร้อมดูแลการให้บริการระบบไฟฟ้า ตลอด24 ชั่วโมง

PEA สนับสนุนรัฐลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 หลังสงกรานต์ ให้พนักงานทำงานที่บ้าน พร้อมดูแลการให้บริการระบบไฟฟ้า ตลอด24 ชั่วโมง
15 เมษายน 2564
50

ในภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รัฐบาลมีมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พิจารณามาตรการการทำงานที่บ้าน (Work From Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและรับเชื้อโควิด-19 โดยให้พนักงานเหลื่อมเวลาทำงานและบางส่วนทำงานที่บ้านตามความเหมาะสมของประเภทงาน ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หากมีเหตุฉุกเฉิน PEA มีศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ามีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ในช่วงพายุฤดูร้อน ซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ PEA ได้เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง และขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แชร์ข่าว :
Tags: