EEC เป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่จะผลักดันการพัฒนา และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

EEC เป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่จะผลักดันการพัฒนา และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน
21 ตุลาคม 2563
1483

อย่างที่ทราบกันว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา EEC ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง ซึ่งต่อไปจะพัฒนาไปเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ การพัฒนา EEC เป็นตัวอย่างการบูรณาการการพัฒนาที่คำนึงถึงการต่อเนื่องเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด โดยมีการจัดวางตำแหน่งสถานประกอบการและตำแหน่งการจัดวางระบบสาธารณูปการที่เหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการกิจการ รวมทั้งการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรซึ่งแน่นอนประชาชนในพื้นที่จะมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นจากการพัฒนาที่ระบบ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ใน EEC เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยถือว่า การพัฒนา EEC เป็นกลไกขับเคลื่อน ‘ประเทศไทย 4.0’ แบบก้าวกระโดด และเป็นพื้นที่เป้าหมายแรกในการสร้างการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างระบบการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูงสู่คนไทย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม

ประชาชน หรือผู้ประกอบการ ได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนา EEC

ในการพัฒนา EEC เป้าหมายที่สำคัญ คือ ประชาชนในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการยกระดับรายได้ให้ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ด้วยสภาพชีวิตที่ดีกว่า มีเมืองที่น่าอยู่ที่ดีกว่า อาทิ

  • โอกาสมาถึงบ้าน-รายได้มาถึงตัว งานดีมีมากขึ้นเป็นโอกาสใหม่ให้เยาวชน
  • ลูกหลานไม่ต้องออกนอกพื้นที่เพื่อหาสถานศึกษาที่ดีขึ้น หางานที่ดีขึ้น ทำให้สามารถอยู่ได้กับพ่อแม่เป็นครอบครัวอบอุ่น
  • ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • มีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมที่ดี จากโครงการลงทุน และการท่องเที่ยวมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น
  • มีกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน หากประชาชนได้รับผลกระทบรัฐจะให้การดูแลอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว โดยมีการตั้งกองทุนขึ้นมาโดยเฉพาะ

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ในระยะเวลาสั้น และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ที่น่าจะมีประสิทธิภาพสูง ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของหลักสูตรการอบรม ที่เกี่ยวกับ EEC ที่รวบรวมผู้ที่รู้จริง รู้เชิงลึกในพื้นที่โดยแท้ หลักสูตร “EEC Prime” ของ พรีโม อะคาเดมี” ดำเนินการโดย บริษัทพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ผู้ให้บริการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยมีเป้าหมายให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงได้รับเทคนิคและเคล็ดลับ บูรณาการความรู้สู่การลุยธุรกิจใน EEC

หลักสูตรดังกล่าว ได้รวบรวมบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ EEC และมีความโดดเด่นใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. เทคโนโลยี (Tech) 2. แนวโน้มการเติบโตแห่งอนาคต (Trend) 3. การค้า (Trade) และ 4. ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business) โดยจะมีทั้งเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากวิทยากรแต่ละท่าน กรณีศึกษา (Case Study) ความรู้ด้านกฎหมาย ระบบภาษีที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการบริหารธุรกิจใน EEC พื้นที่ที่ได้รับความสนใจในการลงทุนจากทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

หลักสูตร EEC Prime จะจัดอบรมทุกวันศุกร์ ต่อเนื่อง 9 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ 20 พ.ย.2563 - 29 ม.ค. 2564 โดยจัดอบรมภายในพื้นที่ EEC โดยตรง ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง พร้อมทั้งมีบริการที่พัก 1 คืน ในวันอบรม มีการพาดูงานนอกสถานที่ในพื้นที่ EEC จำนวน 2 ครั้ง และมีการนำเสนอ Project Presentation ในวันปิดอบรม โดยเปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ – 6 พ.ย. 2563 และผู้ที่สนใจ จะได้ส่วนลดพิเศษสุด ถ้าสมัครเข้าร่วมอบรมภายในเดือนตุลาคม 2563 ที่ https://www.primo.co.th/primo-academy/eec-prime/ สอบถามโทร 080 990 9987, 065 512 6185

แชร์ข่าว :
Tags:
EEC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง