อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงานปทุมธานี ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงานปทุมธานี ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงานปทุมธานี รับมอบรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ประจำปี 2565” โดยมี พัฒนาพงศ์ ทองธานี ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจาก เอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สำหรับรางวัลดังกล่าวนี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบให้กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในฐานะบริษัทฯ ที่มีความสามารถในการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างความตระหนักรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในทุกมิติ อันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ทุกสถานประกอบการยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
 

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็น “บริษัทผู้ผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย” โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ปณิธาน “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV อย่างยั่งยืน


 

อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงานปทุมธานี ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงานปทุมธานี ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7