PEA เตือนภัยป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาว

PEA เตือนภัยป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาว

PEA เตือนภัยป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนภัยในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ประกอบกับมีลมกระโชกแรง สภาพดังกล่าวอาจก่อให้เกิดไฟป่า ไฟไหม้หรือมีลมพัดแรงต้นไม้ล้มทับเสา – สายไฟ สิ่งปลูกสร้าง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

PEA เตือนภัยป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาว

PEA ขอแนะนำวิธีเตรียมการและป้องกันอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดในช่วงฤดูหนาว ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟเพื่อเผาหญ้าในช่วงที่มีลมแรง เพิ่มความระมัดระวังในการจุดไฟ หากจำเป็นต้องทำแนวกันไฟและเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด เตรียมน้ำสำหรับดับไฟ และดับไฟให้สนิททุกครั้ง

- เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ก่อไฟเผาหญ้าบริเวณใกล้เคียงหรือใต้แนวเสาไฟฟ้า ดูแลอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ

- หากพบการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามเข้าไปใกล้บริเวณที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะบริเวณที่เปียก เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงพื้นและให้รีบปลดสวิตช์ของวงจรไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรออกทันที หากไม่สามารถดำเนินการเองให้รีบแจ้งช่างไฟฟ้าหรือเจ้าหน้าที่ของ PEA มาดำเนินการทันที

หากพบต้นไม้ กิ่งไม้ สิ่งปลูกสร้างล้มทับเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าขาด หรือพบเห็นไฟไหม้ใกล้แนวเสา สายไฟฟ้า อาจเป็นอันตราย แจ้งเหตุได้ที่สำนักงาน PEA ทุกแห่ง หรือหมายเลข 1129 PEA Contact Center

 

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร