PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ ICQCC 2023 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ ICQCC 2023 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ “The 48th International Convention on Quality Control Circles” (ICQCC 2023) ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้า 2 เหรียญทอง จากเวทีนานาชาติ “The 48th  International Convention on Quality Control Circles” (ICQCC 2023) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายในงานมีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 500 ผลงาน จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดย PEA ได้รับรางวัลดังนี้

PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ ICQCC 2023 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ ICQCC 2023 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1. รางวัลระดับเหรียญทอง (GOLD Award) จากผลงาน นวัตกรรม “ตรวจสอบการบันทึกการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ในงานติดตั้ง – สับเปลี่ยนมิเตอร์ (ZW01 – ZW02)”  เป็นการปรับปรุงกระบวนงานที่ให้ความสำคัญในเรื่อง การบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm) สำหรับงาน ติดตั้ง – สับเปลี่ยนมิเตอร์ (ZW01 – ZW02) โดยสามารถควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับจ้างในงานติดตั้ง – สับเปลี่ยนมิเตอร์ให้ถูกต้อง รวมถึงควบคุมการเบิกค่าล่วงเวลา เทียบจากการปฏิบัติงานจริง

2. รางวัลระดับเหรียญทอง (GOLD Award) จากผลงาน นวัตกรรม “Lack of Materials Delivery” (LMD) เป็นการบริหารงานด้านพัสดุให้มีความคล่องตัวโดยรวบรวมความต้องการและนำส่งพัสดุเป็นรอบการนำส่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอน ลดบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยจะทดลองโครงการนำส่งพัสดุสำหรับสำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Safety Stock) ไม่ต้องเดินทางเข้ามาเบิกพัสดุ จากคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวนบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการเข้ามาเบิกพัสดุประเภทต่างๆ อีกทั้งยังได้ระบบบริหารจัดการพัสดุคงคลังเพื่อการติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการใช้พัสดุคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ ICQCC 2023 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ ICQCC 2023 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ ICQCC 2023 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

PEA คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม บนเวทีนานาชาติ ICQCC 2023 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ข้อมูล/ภาพ : กองนวัตกรรม