รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน ผ่าน SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ สื่อมวลชน ให้การต้อนรับ

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนในโอกาสเป็นประธาน การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ว่า ในวันนี้ ผมมีความยินดีที่มาเป็นประธานในการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” ซึ่งมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรภาครัฐยุคใหม่ ที่ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ สร้างคุณค่าในการให้บริการ แก่ผู้ประกันตน สร้างหลักประกันทางสังคมที่โดดเด่น การก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม และขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งเน้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานต้องทำงานแบบบูรณาการอย่างแท้จริงในเชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อ แสดงสถานที่ตั้งสำนักงานประกันสังคม สถานพยาบาลและคลินิกทันตกรรม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นฐานข้อมูลด้านแรงงานและการประกันสังคมแห่งชาติ บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรวมถึงพัฒนาทักษะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 32 ราย เพื่อรับวิกฤต และพัฒนาสิทธิประโยชน์ ยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ Best E-service ประกันสังคมยุคใหม่สร้างความมั่นคง เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกันตน โดยการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นก้าวแรกในการผลักดันงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีและยกระดับกระทรวงแรงงานเข้าสู่กระทรวงเศรษฐกิจ

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2566 นี้ ได้กำหนดหัวข้อ “33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” ในวันนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของงานประกันสังคม พร้อมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ข้อมูลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคใหม่การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 450 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม สภาองค์กรนายจ้าง สภาองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยรูปแบบการจัดประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในช่วงเช้ามีการเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่องค์การแห่งนวัตกรรม โดย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนางานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ” โดยนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และปิดท้ายช่วงเช้าด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA 

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน

สำหรับในช่วงบ่าย มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การบริการภาคเอกชนที่ทันสมัย” โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0” โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ถัดมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และปิดท้ายการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมโลกด้วยมิติมุมมองสมัยใหม่ผ่านการใช้แดชบอร์ด” โดย ดร.ธมน เล็กปรีชากุล ผู้แทนจากสหประชาชาติ หรือ UN นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานได้จัดให้มีนิทรรศการทางวิชาการ เช่น นำเสนอผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นิทรรศการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และบูธกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย
...............................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการด้านประกันสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ประกันตน