สารป้องกันกำจัดแมลง “นีมโร ดีโอเอ” เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สารป้องกันกำจัดแมลง “นีมโร ดีโอเอ”  เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สารป้องกันกำจัดแมลง “นีมโร ดีโอเอ” เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

หนอนใยผัก เป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อพืชผัก หลายชนิดของไทย เช่น คะน้า ผักกาดหอม และพืชตระกูลกะหล่ำ ดังนั้นการกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก วิธีการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้สารสกัดจากพืชจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

น.ส. ลักษมี  เดชานุรักษ์นุกูล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นาโนเทคโนโลยีเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารที่ทำให้อนุภาค หรือโมเลกุลของสารมีขนาดเล็กมากและเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเมื่อนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทย

สำหรับสารป้องกันกำจัดแมลง “นีมโร ดีโอเอ” เป็นสารสกัดจากพืชสะเดากับหางไหลมาผสมรวมสูตรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ได้นำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เป็นการพัฒนาคุณภาพ ความคงตัว เพิ่มการดูดซับ เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชที่เป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากสารออกฤทธิ์จากพืชสลายตัวได้ง่าย ไม่ทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในสารสำคัญ

สะเดามีสารสำคัญคือ อะซาไดแรคติน มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการกิน การลอกคราบ การวางไข่ของแมลง การเจริญเติบโตของไข่ หนอน และดักแด้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการไล่แมลง ส่วนหางไหล หรือ โล่ติ๊น มีสารสำคัญ คือ โรติโนน มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลง และสารนี้มีพิษต่อแมลงโดยการสัมผัสตายและกินตาย

สารป้องกันกำจัดแมลง “นีมโร ดีโอเอ”  เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สารป้องกันกำจัดแมลง “นีมโร ดีโอเอ”  เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สารสกัดนีมโร ดีโอเอ เป็นสารสกัดจากพืชที่ไม่ทำให้หนอนตายทันทีเหมือนสารเคมี ส่วนตัวที่ไม่ตายก็จะไม่สามารถลอกคราบ หรือเข้าดักแด้ได้ หรือเป็นผีเสื้อเพื่อวางไข่ไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ ช่วยลดจำนวนประชากรหนอนใยผักได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกันสารป้องกันกำจัดแมลงนีมโร ดีโอเอ ยังมีประโยชน์ต่อเกษตรกรคือ 1.เป็นปัจจัยทางเลือกให้เกษตรกรมีสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ 2.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ใช้ทดแทนสารเคมีได้ และ 3.เป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้พืชท้องถิ่นไทย ลดการสูญเสียจากการทำลายของหนอนบนใบพืช และยังมีข้อดีคือสารตัวนี้สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อนหรือแสงแดด จึงทำให้ไม่ตกค้างอยู่บนพืชผัก

สำหรับคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพืช “นีมโร ดีโอเอ” ให้มีประสิทธิภาพสูง จากผลการทดสอบในแปลงทดสอบภาคสนามให้ใช้ที่อัตรา 35-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 5 วัน ติดต่อกัน 4-7 ครั้งต่อรอบการเพาะปลูก ถือเป็นสารสกัดที่ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ และช่วยส่งเสริมภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน

ผู้สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์  02-9405442