กรมวิชาการเกษตรยกระดับ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด บินโดรน “พ่น บีที”

กรมวิชาการเกษตรยกระดับ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด บินโดรน “พ่น บีที”

กรมวิชาการเกษตรยกระดับ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด บินโดรน “พ่น บีที”

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็นศัตรูสำคัญของข้าวโพด เดิมระบาดในทวีปอเมริกา ระบาดสู่แอฟริกาในปี 2559 และกลางปี 2561 มีรายงานการระบาดในอินเดีย ปลายปี 2561 เริ่มพบระบาดในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะการทำลายจะมีลายจุดจะกัดกินอยู่ในยอดข้าวโพด  ทำให้ใบขาดเป็นรู เว้าแหว่ง ยอดกุด มาจากการที่มีการปลูกข้าวโพดอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมของประเทศไทยจึงทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงและเป็นพื้นที่กว้าง

จากปัญหาดังกล่าว  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร ได้มีแนวความคิดนำอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยแก้ไขแรงงานขาดแคลน เพิ่มความรวดเร็ว และลดอันตรายจากการสัมผัสกับสารเคมีของเกษตรกรในระหว่างการพ่นด้วย  พร้อมเดินหน้านโยบายลดปริมาณการใช้สารเคมีในประเทศ จึงได้นำสารชีวภัณฑ์ “บีที” หรือ บาซิลลัสทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) นำมาใช้กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ผล มีความปลอดภัยทั้งชีวิต สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เมื่อได้ผลสำเร็จ กรมวิชาการเกษตร ขยายผลไปยังเกษตรกรตามจังหวัดต่างที่พื้นที่ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศ

กรมวิชาการเกษตรยกระดับ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด บินโดรน “พ่น บีที”

ล่าสุดได้มีการจัดอบรม “การใช้แบคทีเรีย Bt โดยการพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับร่วมกับดักฟีโรโมนในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มแรกจะติดกับดักฟีโรโมน เป็นนวัตกรรมเครื่องดักแมลง ติดตั้งไว้แปลงเกษตรกรก่อนเพื่อสำรวจประชากรของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน เมื่อสำรวจจะใช้โดรนบินจู่โจมแม่นยำสูงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตร เน้นย้ำ การใช้โดรนถูกต้องและปลอดภัย ต้องมี 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ1 ถูกกฎหมาย  มีการขึ้นทะเบียน,การใช้โดรนในข้อกำหนดเบื้องต้น ข้อ 2 “ ถูกเวลา” มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมหรือไม่  จะต้องคำนึงถึง เวลานั้นมีศัตรูพืชที่สำคัญคืออะไรและ เวลานั้นศัตรูพืชระยะใด ข้อ 3 “ ถูกชนิด” รู้ชนิดศัตรูพืช , รู้ชนิดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ,รู้ชนิดของอุปกรณ์ทั้งในส่วนของโดรนและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ข้อ 4 “ ถูกวิธี”  ต้องมีการเตรียมตัวก่อนพ่นสาร ,ระหว่างพ่นสาร,หลังพ่นสาร และที่สำคัญข้อสุดท้าย “ ถูกอัตรา” หมายถึง การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยใช้อากาศยานเป็นวิธีการพ่นแบบน้ำน้อยมากด้วยโดรน เป็นการพ่นที่ลดปริมาณน้ำเท่านั้น ไม่ได้เป็นการพ่นที่ลดปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชลง "ลดน้ำไม่ลดยา"

กรมวิชาการเกษตรยกระดับ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด บินโดรน “พ่น บีที”