อัปเดต “ระเบียบ 248” กรมวิชาการเกษตร เร่งขึ้นทะเบียนก่อนส่งออกอาหารไปจีน

อัปเดต “ระเบียบ 248” กรมวิชาการเกษตร เร่งขึ้นทะเบียนก่อนส่งออกอาหารไปจีน

อัปเดต “ระเบียบ 248” กรมวิชาการเกษตร เร่งขึ้นทะเบียนก่อนส่งออกอาหารไปจีน

“สาธารณรัฐประชาชนจีน” เป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยพืช ได้ออกระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC)  ผ่านเว็บไซต์ของ China Import Food Enterprise Registration (CIFER) และต้องได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนก่อนจึงจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้โดยมีสินค้า 9 กลุ่ม ที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ น้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค  ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีสำเร็จรูปยัดไส้ (กรณีที่ไม่มีไส้หรือยัดไส้ด้วยผักหรือผลไม้)   เมล็ดธัญพืชเพื่อการบริโภค  ผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชบดเพื่อการอุตสาหกรรมและมอลต์  ผักสด/อบแห้งเมล็ดถั่วแห้ง  เมล็ดกาแฟและโกโก้ที่ยังไม่ผ่านการคั่ว  เครื่องปรุงรส  ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืช  และผลไม้แห้ง

อัปเดต “ระเบียบ 248” กรมวิชาการเกษตร เร่งขึ้นทะเบียนก่อนส่งออกอาหารไปจีน

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตร ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

  • GACC มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นทะเบียน และหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนสินค้าที่มีความเสี่ยงในการตรวจสอบและกักกันโรคสูง ได้แก่ ผักสด ถั่วเมล็ดแห้ง เครื่องปรุงรส  เมล็ดธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชน้ำมัน และเมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ไม่ผ่านการคั่ว  ซึ่งอาจทำให้กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนใช้เวลามากกว่าเดิม ดังนั้นขอให้ผู้ผลิตอาหารเผื่อเวลาในการยื่นขึ้นทะเบียนในกลุ่มสินค้าดังกล่าว
  • ขอให้ตรวจสอบ HS Code และ CIQ Code ของสินค้าในการนำเข้ากับด่านปลายทางให้ถูกต้อง และ ส่งสินค้าออกจากประเทศไทย เมื่อสินค้าดังกล่าวได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนจาก GACC แล้วเท่านั้น
  • ผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก GACC แล้ว แต่ยังไม่ได้นำข้อมูลเข้าระบบ CIFER ให้ครบถ้วน ขอให้นำข้อมูลเข้าระบบให้รวดเร็วที่สุด 

หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-6464 E-mail address: [email protected]