DGA จัดงาน “Connect to be Better”

DGA จัดงาน “Connect to be Better”

DGA จัดงาน “Connect to be Better”

DGA จัดงาน “Connect to be Better” เปิดศักราชใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าทรานส์ฟอร์มรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมปรับบทบาท DGA ให้เป็นผู้ร่วมคิด สร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน เพื่อ Smart Nation Smart Life ให้เกิดจริง

DGA จัดงาน “Connect to be Better”

DGA จัดงาน “Connect to be Better”