สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน”

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน”

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน” พร้อมเสนอให้ฝ่ายการเมืองชูธงนโยบายแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสัญญาประชาคมและเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023

Climate Change : The Next Crisis

(Time to make sustainability into action)

“พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน”

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเวิลด์บอลรูมชั้น 23   โดยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวว่า “การเสวนาเรื่องผลสืบเนื่องของโลกและประเทศไทยที่เริ่มก้าวสู่มหันตภัยวิกฤตภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศน์มีมานานหลายปี โดยยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งถึงเวลาต้องลงมือกระทำแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งวิกฤตโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัว สาธารณชนจึงต้องตระหนักรู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากความไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อด้านพลังงาน เทคโนโลยี ลามไปถึงเศรษฐกิจและสังคม สมาคมฯได้ติดตามและห่วงใยในปัญหาวิกฤตที่จะเกิดขึ้น จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่านมาร่วมปาฐกถาและเสวนา ซึ่งงานครั้งนี้จะมุ่งตรงประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะภาคการเมืองที่ควรจะเป็นไม้แรกและเป็นไม้นำสำคัญในการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยให้นำเสนอต่อประชาชนว่ามีแผนอย่างไรบ้างที่จะทำให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทยยืนหยัดได้อย่างเป็นสุขคู่ไปกับสังคมโลก

ทั้งนี้สมาคมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมฯ วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12:30-17:00 น.

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี  ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน กล่าวว่า “ วันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดคุยถึงคำนิยามหรือความสำคัญของ โลกร้อน’หรือ’COP 27’ กันอีกแล้ว แต่ถึงเวลาที่เราจะต้องลงมือทำกันอย่างจริงจังและเร่งด่วน   เพื่อช่วยกันทำให้โลกของเราใบนี้เป็นสีเขียวด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน “

คุณประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ อุปนายกสมาคมฯและประธานการจัดงาน DONGTAN FORUM ได้แจ้งกำหนดการจัดงาน Dongtan Engineer Forum 2023 (ครั้งที่ 3) หัวข้อเรื่อง  Climate Change : The Next Crisis  (Time to make sustainability into action)  “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน”  โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก วิทยากร ผู้ชำนาญการ นักบริหารผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและจากนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน”

Session1 : KeyNote Speakers (เวลา 12.40-14.30)

1. คุณวราวุธ ศิลปอาชา      

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**การขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อแก้วิกฤตมหันตภัยโลกร้อน

 

2. คุณกุลิศ สมบัติศิริ          

ปลัดกระทรวงพลังงาน

**Thailand Energy Strategies

 

3. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

** ภารกิจเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมภายใต้กระแสโลกร้อน

 

4.  ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล   

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

**Climate Change: Impact On Publice Health

 

5. คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  

ผู้ว่าราชการจังหวัด

**นวัตกรรมสู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม (Clean Energy And Technology In Smart City Development)

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน”

Session 2 : Panel Talk (เวลา 14:30-16:20)

1.  ดร.รสยา เธียรวรรณ      

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี จำกัด (มหาชน)

**Innovation&Disruption ของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) กับการรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

 

2.  รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์       

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ,อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** เปลี่ยนวิกฤตปัญหาขยะเป็นพลังงานทดแทน

 

3.  คุณอัญชลี ชวนะลิขิกร  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

**Circular Economy กับบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด

 

4.  คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

**บทบาทสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของเศรษฐกิจในยุค GREEN ECONOMY

 

5.  คุณเกียรติชาย ไมตรีวงศ์

 ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

**นโยบายเชิงรุกและความคืบหน้ากับการผลักดันคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยไปสู่ NET ZERO

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน”

Session 3 : Special Talk (เวลา 16:30-17:00)

1.  คุณนิติ เมฆหมอก 

นายกสมาคมไทยไอโอที

 

2.  Mr. Carsten Park Andreasen 

Group CEO of Combineering.

 

3.  ดร.มัชฌิมา ทองเดชศรี 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน(GIZ)

**Climate change impact: How to make sustainability into actions

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน”

ผู้ดำเนินรายการ

1.  คุณรัฐรุจน์  เกียรติวัชรอนันต์

บรรณาธิการบริหาร Reporter Journey

 

2.  ดร.กาจวิศว์  กล้าหาญ             

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด

 

3.  คุณนิตยา  กีรติเสริมสิน            

ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

คุณประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการกล่าวเพิ่มเติม

“ใกล้จะมีวาระเลือกตั้งแล้ว ยังไม่เคยเห็นโปสเตอร์ของพรรคการเมืองไหนชูธงนโยบายลดโลกร้อนให้ชัดๆเลยสักอัน ส่วนใหญ่จะออกเป็นลักษณะประชานิยมไปเสียมากกว่า อยากเชิญชวนให้ผู้แทนของประชาชนทุกพรรคการเมืองและผู้สนใจได้ติดตามรายการเสวนาครั้งนี้ให้ครบ แล้วท่านจะได้แนวความคิดที่จะพลิกวิกฤตประเทศชาติและนำไปเป็นแผนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน”