PEA มอบของขวัญปีใหม่ 2566 “โครงการ กฟภ. ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน”

PEA มอบของขวัญปีใหม่ 2566 “โครงการ กฟภ. ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน”

PEA มอบของขวัญปีใหม่ 2566 “โครงการ กฟภ. ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน”

ตามที่เกิดอุทกภัยปี 2565 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงปัญหาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว และได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้านระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ให้มีระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนใช้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2566 PEA สนองนโยบาย กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน “โครงการ กฟภ. ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน” สนับสนุนให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ให้บริการของ PEA ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ครัวเรือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2566 โดย PEA ดำเนินการสำรวจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซาก ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และยกระดับมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งนี้ PEA จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนอย่างปลอดภัย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมขยายผลไปยังครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากต่อไป

 

PEA มอบของขวัญปีใหม่ 2566 “โครงการ กฟภ. ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน”
 

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน