ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจ โครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง

ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจ โครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง

ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจ โครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง

“จังหวัดชลบุรี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญในภาคตะวันออก การขยายตัวของแหล่งชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในทุกๆด้าน เป็นสาเหตุให้การใช้น้ำทวีมากขึ้นทำให้พื้นที่เมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาเข้าสู่ภาวะวิกฤติขาดแคลนน้ำหากปริมาณฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ

โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติขาดแคลนน้ำในพื้นที่จำเป็นต้องส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเข้ามาช่วยเสริม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของจังหวัดระยองที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกัน รวมทั้งการใช้มาตรการลดการใช้น้ำต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี 2568) ความต้องการน้ำจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 207.98 ล้าน ลบ.ม.

หากไม่มีการพัฒนาปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียง 69.5 ล้าน ลบ.ม. จะเกิดการขาดแคลนน้ำเพิ่มขึ้นถึง 138.48 ล้าน ลบ.ม.เนื่องจากอ่างเก็บน้ำบางพระมีความจุเก็บกักถึง 117 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ย 41 ล้าน ลบ.ม. จึงยังมีที่ว่างอีกมากในการเก็บกักน้ำ  หรือบางปีช่วงเวลาการสูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิตมาลงอ่างเก็บน้ำบางพระ ไม่สามารถสูบผันได้ต่อเนื่องทั้ง 5 เดือน ทำให้ปริมาณน้ำตันทุนของอ่างเก็บน้ำบางพระไม่มีความมั่นคง และอาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจ โครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง

“สำนักชลประทานที่ 9” จึงได้ศึกษาโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ พบว่าระหว่างแนวเส้นท่อคลองพระองค์ไขยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ ตัดผ่านคลองชลประทานพานทอง ห่างจากอ่างเก็บน้ำบางพระ ประมาณ 25 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำระบายทิ้งลงแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูน้ำหลากเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ยปีละ 196 ล้านลบ.ม.

หากปีใดระบายน้ำไม่ทัน จะทำให้เกิดอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม หากก่อสร้างสถานีสูบน้ำในคลองชลประทานพานทอง จะสามารถสูบน้ำจากคลองชลประทานพานทองเข้าเส้นท่อเดิม มาลงอ่างเก็บน้ำบางพระได้ สร้างความมั่นคงกับปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อรองรับกับความต้องการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป จึงได้เกิดโครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทองเชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น กว่า 409 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น งานจ้างเหมา กว่า 11.6 ล้านบาท และงานดำเนินการเอง กว่า 397 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26  มกราคม 2565 กรมชลประทาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บันทึกการส่งมอบเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9  ในฐานะผู้ส่งมอบ ได้ส่งมอบงานโครงการชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทองเชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ให้แก่โครงการชลประทานชลบุรี ผู้รับมอบ รับไปบริหารจัดการและบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจ โครงการสถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง

พร้อมกับรายการทรัพย์สิน อาทิ  1. งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ประกอบด้วย  สถานีสูบน้ำด้วยฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่งและเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาตั้ง อัตราการสูบน้ำ 1.375 ลบ.ม.ต่อวินาที ระยะยกน้ำ 120 เมตร และติดตั้งท่อสูบและจ่ายน้ำ (Column with discharge pipe),วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 ชุด

ส่วนที่ 2. งานอาคารควบคุมโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง, ระบบไฟฟ้าแรงสูง 115 KV จำนวน 1 งาน, ระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ขนาด 2,500 กิโลวัตต์ at 6,600 V จำนวน 5 เครื่อง, ระบบไฟฟ้าอาคารควบคุมโรงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน, ระบบไฟฟ้าอาคารสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 งาน, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) จำนวน 1 งาน, ระบบทีวีวงจรปิด (CCTV SYSTEM) จำนวน 1 งาน, งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

ลักษณะโครงการ เป็นงานอาคารสถานีสูบน้ำ ขนาด 1.375 ลบ.ม./วินาที จำนวน 5 เครื่อง, อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย 115 กิโลโวลต์ และ วางท่อส่งน้ำดิบเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 ม. ระยะทางประมาณ 300 ม. โดยสถานที่ตั้งหัวงานจะอยู่ที่ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5235 IV พิกัด 47 PQQ 216-911