"ทรู" คว้าอันดับ 1 "DJSI" ประเภทตลาดเกิดใหม่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 5 ปีซ้อน

"ทรู" คว้าอันดับ 1 "DJSI" ประเภทตลาดเกิดใหม่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 5 ปีซ้อน

"ทรู" คว้าอันดับ 1 "DJSI" ปี 2022 ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของโลกต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

10 ธันวาคม 2565 S&P Global ประกาศผลดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ปี 2022 โดย กลุ่มทรู ยังคงครองอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยคะแนนประเมินรวมสูงสุด 93 จาก 100 คะแนน ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของโลก ตอกย้ำถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สิทธิมนุษยชน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และยังคงสถานะสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 6 ปีซ้อน สะท้อนความเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับระดับสากลครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Home พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นเทคคอมพานี สร้างคุณค่าระยะยาว เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมและขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ที่ปีนี้ กลุ่มทรู ยังคงได้รับการประกาศชื่อจาก S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ ได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1 ของโลก ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน ซึ่งการที่กลุ่มทรู ได้เป็นบริษัทโทรคมนาคมไทยรายแรกของโลกที่ครองแชมป์ต่อเนื่องและยาวนานที่สุดนี้ เป็นเสมือนองค์กรตัวแทนประเทศไทยที่ได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีความยั่งยืนระดับโลก ซึ่งกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โปร่งใส ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนนำศักยภาพจุดเด่นของทรูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กลุ่มทรู จะยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายแห่งความยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นเทคคอมพานีที่สามารถสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทย ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า สำหรับการประกาศผล DJSI 2022 นี้ กลุ่มทรู ได้คะแนนประเมินรวมสูงสุดถึง 93 จาก 100 คะแนน ใน Emerging Market กลุ่มโทรคมนาคม ซึ่งนับเป็นผลของความทุ่มเทจากพนักงานกลุ่มทรูทุกคน จึงทำให้ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงทั้ง 3 ด้าน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ESG ทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) และการมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Governance) โดยมีคะแนนโดดเด่นในเรื่องของการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สิทธิมนุษยชน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร และเป็นภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจสามารถเติบโตท่ามกลางความท้าทายใหม่ ซึ่งการเป็นที่ยอมรับในเวทีความยั่งยืนระดับโลกครั้งนี้ ตอกย้ำนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านความยั่งยืนบนเส้นทางที่ถูกต้องภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 3 H’s 

ทั้งนี้ โครงการด้านความยั่งยืนที่กลุ่มทรู ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบ 3 H’s มีดังนี้

  • ด้านเศรษฐกิจ (HEART) - ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโดยเฉพาะ
  • ด้านสังคม (HEALTH) - มุ่งเน้นดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พัฒนาแพลตฟอร์ม True VWORLD ที่ครบทุกโซลูชันเพื่อการทำงาน การเรียนยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี องค์กรที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย และพัฒนาแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) หาหมอออนไลน์ ได้ทุกที่ โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล มีบริการส่งยาถึงบ้าน เคลมประกันได้ จบครบในแอปฯ เดียว
  • ด้านสิ่งแวดล้อม (HOME) - ติดตั้งโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เสาสัญญาณและชุมสายอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก อันสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางตรงและทางอ้อมสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593