วุ้นเส้นต้นสน ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพ

วุ้นเส้นต้นสน ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพ

วุ้นเส้นต้นสน ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพในพื้นที่นครสวรรค์ อบรมให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว พัฒนาคุณภาพผลผลิต สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน

จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันที่สำคัญในเขตภาคเหนือ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพูลผล โดยบริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสน หนึ่งในผู้ผลิตวุ้นเส้นชั้นนำของประเทศไทย เดินหน้า “โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพในพื้นที่นครสวรรค์” เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตถั่วเขียวผิวมัน สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างยั่งยืน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 – มีนาคม 2566  

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันที่สำคัญในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร และกำแพงเพชร โดยความร่วมมือกับวุ้นเส้นตราต้นสนในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตถั่วเขียวผิวมันในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร การสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ดีที่ได้มาตรฐาน และเครื่องจักรที่ทันสมัยและเหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียว ฯลฯ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลง โดยพบว่าปัจจุบันนอกจากเกษตรกรจะปลูกถั่วเขียวเพื่อจำหน่ายแล้ว ยังนิยมปลูกถั่วเขียว สลับกับพืชชนิดอื่นเพื่อประโยชน์ในการบำรุงดิน ในลักษณะของปุ๋ยพืชสดเพื่อให้ชั้นดินมีเวลาพักตัวก่อนปลูกพืชชนิดอื่น ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

วุ้นเส้นต้นสน ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพ

วุ้นเส้นต้นสน ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพ

ด้านนางพรรณา ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสน เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และจังหวัดนครสวรรค์ ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ค้าเพื่อประโยชน์ในด้านข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาด โดยการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตาคลี ลาดยาว ไพศาลี และอำเภอชุมตาบง จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียว จำนวน 4 อำเภอๆ ละ 2 แปลง แปลงละ 5 ไร่ รวม 40 ไร่ โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็น 200 กิโลกรัม/ไร่ ในอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวในจังหวัดนครสวรรค์ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรให้หันมาปลูกถั่วเขียวกันมากขึ้น

วุ้นเส้นต้นสน ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพ

วุ้นเส้นต้นสน ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพ

โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (วุ้นเส้นตราต้นสน) และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ คือ “การอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย  เทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวคุณภาพตาม หลักวิชาการ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวโดยใช้เทคโนโลยี (การเตรียมดิน การใช้เครื่องปลูก และการใช้รถเก็บเกี่ยว) โดย บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเรื่องการเรียนรู้ความต้องการของตลาดถั่วเขียวผิวมัน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ โดย บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (วุ้นเส้นตราต้นสน)

วุ้นเส้นต้นสน ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพ

โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ การมีผลผลิตถั่วเขียวผิวมันคุณภาพในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้น และมีผลผลิตถั่วเขียวผิวมันคุณภาพดีในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นจำนวน 40 ไร่ ที่สำคัญผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว คือเกิดการบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวตามหลักวิชาการ โดยเกษตรกรมีการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวผิวมันให้เป็นอาชีพเสริมที่มีความมั่นคงและยั่งยืน” นางพรรณา ปัญจวีณิน กล่าว