อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ

อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ

อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยหลังการประชุมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.) ว่า กรมได้ดึงส่วนคุ้มครองทางทะเล และส่วนคุ้มครองป่าชายเลน เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการบุกรุก และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ ศปพ.ทช. (ฉลามขาว) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านทะเล ด้านชายหาด และด้านป่าชายเลน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลระบบปฏิบัติการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีของ GISTDA เข้ามาใช้ ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม การใช้โดรนบันทึกภาพทางอากาศ ในการเปรียบเทียบพื้นที่ รวมถึงการเฝ้าระวังการรุกล้ำพื้นที่เกาะและป่าชายเลน อีกทั้งเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกับ ศรชล. และการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

 

อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ

 

อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ

 

อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ

นายอรรถพล กล่าวว่า การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ศปพ.ทช. จะต้องมีองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา รวมถึงพาหนะ เช่น เรือตรวจการณ์ต่างๆ ต้องพร้อมใช้งานและซ่อมบำรุงอยู่เสมอ ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความรอบคอบ ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตราย ให้คำนึงถึงความปลอดภัย นายอรรถพล กล่าวทิ้งท้าย

 

อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ

 

อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ

 

อธิบดี “กรมทะเลและชายฝั่ง” มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉลามขาว) ติวเข้มป้องกัน ปราบปราม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครบทุกมิติ