ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) มุ่งมั่นในการดำเนินงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลก หรือ For All Well-Being พร้อมทั้งมีความตั้งใจเป็นศูนย์วิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน จากการสั่งสมองค์ความรู้ผ่านการทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมมาตลอดกว่า 10 ปี และคัดเลือกเพื่อโฟกัสประเด็นที่มีผลต่อ Well-being มากที่สุด เกิดเป็นงานวิจัยใน 5 ด้าน (RISC’s 5 Hubs Research) ครอบคลุมทุกด้านในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)และยังสอดคล้องกับเป้าหมายสากลและนานาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals)โดยงานวิจัยเหล่านี้ได้นำไปประยุกต์ใช้จริงในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตลอดกระบวนการและทุกขนาดโครงการ ทั้งในระดับอาคาร ระดับชุมชน และระดับเมืองนอกจากนั้นยังนำองค์ความรู้นี้ต่อยอด เพื่อประโยชน์ของสังคมในด้านต่างๆ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สิงห์อินทรชูโตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC)กล่าวว่าRISC มีแนวทางในการส่งต่อองค์ความรู้เชิงลึกด้าน “Well-being” สู่สาธารณะผ่าน3กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน “Well-being” สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าขยายแนวร่วมในการสร้างWell-being ในกลุ่มสถาปนิกวิศวกรนักพัฒนาโครงการนักวิชาการองค์กรและบริษัทรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบด้วย

กิจกรรมแรกคือเปิดตัว “RISC 5 Research Hubs for Well-being” งานวิจัยหลักภายใต้ RISC ขึ้นมา 5 ด้านหลัก ผ่านการศึกษาจากการบูรณาการงานวิจัยหลากหลายศาสตร์ ต่อยอดลงลึกองค์ความรู้เพื่อขยายผล และสร้างนวัตกรรม Well-being ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งได้แก่

  1. งานวิจัยด้านคุณภาพอากาศ (Air Quality)
  2. งานวิจัยด้านวัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources)
  3. งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Plants & Biodiversity)
  4. งานวิจัยด้านศาสตร์แห่งความสุข (Happiness Science)
  5. งานวิจัยด้านศาสตร์ความพร้อมรับมือ (Resilience)

ซึ่งองค์ความรู้5ด้านนี้ได้นำมาประยุกต์ใช้จริงทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์และในด้านอื่นๆอีกมากเพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดี (Well-being) ที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืน และสนับสนุนองค์ความรู้ให้เกิดการต่อยอดในวงกว้างเพื่อประโยชน์แก่สังคม ทั้งระดับบุคคลองค์กรชุมชนเมืองจนถึงระดับโลกต่อไป

กิจกรรมที่สองคือการเปิดตัวWell-Being Engineering Programหลักสูตรที่จะช่วยสร้างกลุ่มคน “New Army of Well-being” หรือกองทัพเพื่อร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขโดยใช้องค์ความรู้เชิงลึกจากงานวิจัยและประสบการณ์ทำงานในการประยุกต์ความรู้ส่งเสริมให้เกิด Well-being ในโครงการจริงความรู้จากหลายศาสตร์ เพื่อการออกแบบอาคาร ช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดี (อยู่ดีมีสุข) ครบด้าน ผสานกับวิศวกรรมงานระบบเชิงประยุกต์ทั้งกระบวนการวางแผนและจัดการภาพรวม เชื่อมโยงทุกส่วนของการพัฒนาโครงการได้ เพื่อทำให้อาคารหรือโครงการนำไปสู่ well-being (อยู่ดีมีสุข) ได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้จัดขึ้นจากองค์ความรุ้ด้านงานวิจัยเชิงลึกหลายศาสตร์ และจากประสบการณ์นำความรู้เชิงลึกนี้ไปประยุกต์ใช้จริงในโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วมากมาย จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านของ Well-being โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายและการผสานความรู้เหล่านั้นจนเกิดเป็นหลักสูตร “Well-being Engineering Program” ตลอดหลักสูตรได้มีการสอนเชิงลึกจาก อาทิเช่น รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคุณเกชา ธีระโกเมนประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด (EEC)ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ผู้อำนวยการอาวุโสRISC ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่RISC และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์อีกหลายท่านร่วมถ่ายทอด และให้ความรู้เกี่ยวกับหลากหลายมิติทางด้านความยั่งยืน โดยหลักสูตรจะเกี่ยวเนื่องในเชิงลึกทางด้าน ความยั่งยืนทางด้านจิตใจ (Mental/Emotional Well-being) ความยั่งยืนทางด้านร่างกาย (Physical Well-being)  และความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Well-being) ที่สำคัญยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบการปรับตัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตของทุกชีวิต(Resilience Framework for future Well-Being) อีกด้วย

กิจกรรมที่สามคือเปิดตัวหนังสือ“Sustainnovation” โดยเป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต อันประกอบด้วย คำนิยามของความยั่งยืน (Sustainability) นวัตกรรม (Innovation) และตัวอย่างเกณฑ์ชี้วัดความยั่งยืนทั่วโลกพร้อมบทสัมภาษณ์10 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร์ หลากสายอาชีพทั้งจากภาคธุรกิจการศึกษาและนักวิชาการเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้มีตัวอย่างของ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation)” ที่น่าสนใจทั่วโลกที่มาช่วยตอบ painpointต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคนี้ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของงานวิจัย 5 ด้าน จากการบูรณาการองค์ความรู้เชิงลึกจากงานวิจัยหลายศาสตร์เชิงลึก เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ดังนี้ 

1. สร้างสมดุล - เกื้อกูลหลายชีวิต (Plants & Biodiversityหรือ งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ)

“ศึกษาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ให้ส่งเสริม เกื้อกูลกัน หาวิธีส่งเสริมศักยภาพของพืชพันธุ์ในด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

การศึกษาและวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองสร้างสมดุลระบบนิเวศโดยหาแนวทางกระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับการรักษาและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพสามารถพัฒนาเมืองไปพร้อมกับการรักษาระบบนิเวศอย่างเข้าใจและถูกต้องตามวัฏจักรชีวิตของทุกสิ่งมีชีวิต ศึกษาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ให้ส่งเสริมเกื้อกูลกัน หาวิธีส่งเสริมศักยภาพของพืชพันธุ์ในด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

2. เพิ่มคุณภาพอากาศ (Air Qualityหรือ งานวิจัยด้านคุณภาพอากาศ)

“ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศที่ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อผู้อยู่อาศัยในอาคารโดยตรงและส่งเสริมคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น”

 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

เริ่มจากกระบวนการก่อสร้างที่ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศและกระบวนการออกแบบให้มีการระบายอากาศที่ดี การเลือกวัสดุที่ปลอดสารพิษ ระบบเครื่องกลที่ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และจากสภาพอากาศปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลต่อสุขภาพ ภาวะเศรษฐกิจ สังคมในด้านต่างๆ จึงต้องหาวิธีช่วยลดปัญหาทางด้านอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยใช้นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น

 

3. สร้างความสุขให้เราทุกคน (Happiness Scienceหรือ งานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แห่งความสุข)

“ศึกษาการสร้างความสุขให้กับมนุษย์ ผ่านการศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยา และวิจัยประสาทการรับรู้ของมนุษย์ ผ่านสัญญาณสมองและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีและความสุขได้”

 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

ศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยาของคนทุกช่วงวัย ด้วยการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ผลกระทบของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์การเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ความเครียดและความกังวลของวัยผู้ใหญ่ ความเสื่อมถอยด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ เพื่อหาปัจจัยที่เสริมสร้างความสุขในแต่ละช่วงวัย นำความรู้มาประยุกต์การออกแบบให้สอดคล้องและเอื้อต่อการใช้ชีวิต ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งศึกษาด้านระบบประสาทการรับรู้ของมนุษย์ผ่านการวิจัยจากสัญญานสมองด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ เพื่อคัดแต่สภาพแวดล้อมที่สร้างการรับรู้เชิงบวก (PositivePerception) และหาแนวทางในการลดความเสี่ยงการเกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล สมองเสื่อมและอัลไซเมอร์

 

4. ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและยั่งยืน(Materials & Resourcesหรือ งานวิจัยด้านวัสดุและการใช้ทรัพยากร)

“ศึกษาวิจัยวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอาคาร การใช้วัสดุทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากรโลกในรูปแบบต่างๆรวมถึงมุ่งมั่นหาแนวทางการลดคาร์บอนของโลกด้วยเทคโนโลยีอนาคต”

 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

พัฒนาวัสดุใหม่ (Innovation materials) เพื่อสร้างคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-being materials) ทั้งการเพิ่มความคงทนของวัสดุวัสดุที่ช่วยลดแนวโน้มอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยวัสดุที่ปลอดสารพิษลดแนวโน้มความเจ็บป่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดี  วัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมปรับกระบวนการก่อสร้างลดการเหลือเศษ และพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติก เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนการเลือกใช้วัสดุที่คาร์บอนต่ำ หรือวัสดุที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อช่วยลดภาวะโลกรวน

 

5. พร้อมรับมือโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง(Resilienceหรือ งานวิจัยศาสตร์ความพร้อมรับมือ)

“ศึกษาแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโลก ตลอดจนคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น จนนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ในอนาคต ตั้งรับและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น”

 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

โลกเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งปัญหามลภาวะอากาศ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคน สังคม ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกรวน (climate change) ให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งปัจจุบันและอนาคตผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และวางแผนการสร้างอาคารและเมืองเพื่อสามารถตั้งรับได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งการเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุการณ์การจัดการขณะเกิดเหตุ และการฟื้นฟูภายหลัง เพื่อสร้างการ “อยู่รอด (survive) ปรับตัว (adapt) และเติบโต (grow)”

 

ในอนาคต RISC by MQDCมีแผนขยายขอบเขตงานวิจัยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) มากถึง 13 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ในการร่วมเป็นพลเมืองโลกที่ร่วมเปลี่ยนโลกไปด้วยกันด้วยการนำงานวิจัยสร้างประโยชน์ ต่อยอดสู่ชุมชน สังคม และเมือง เกิดความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน สร้างประโยชน์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้งานวิจัย 5 ด้าน  สามารถดูย้อนหลังได้จาก RISC Talk 2022 ทั้ง RISC 5 Research Hubs ได้ที่ https://bit.ly/3SSXbjo

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชวนกันร่วมเปลี่ยนโลก ส่งต่องานวิจัย 5ด้านมุ่งสู่เป้าหมายสากล เพิ่มคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน