62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ครบรอบ 62 ปี วันที่ 28 กันยายน 2565 พร้อมเปิดตัวมาสคอตตัวใหม่ "Watt-D (วัตต์-ดี)" มีเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจการนำไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านทุกครัวเรือน เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีการบริการที่รวดเร็วและทันสมัยตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของผู้ใช้ไฟไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่หยุดยั้ง

 

62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา PEA ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า รองรับการเจริญเติบโตมุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ PEA ได้จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ตามคุณสมบัติของ PEA ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกระจายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทุกภูมิภาครวมถึงพื้นที่ทำกินทางการเกษตรเพื่อรองรับความต้องการ การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรของเกษตรกรโดยขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของ PEA และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ นำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท บ้านอยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือประมาณ 15.99 ล้านราย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก 7 แสนราย

 

62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

PEA สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รองรับกับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA Charging Station) ปัจจุบันเปิดให้บริการ PEA VOLTA ChargingStation แล้วจำนวน 73 สถานี โดยมีเป้าหมายในปี 2565 จำนวน 90 สถานี ปี 2566 จำนวน 100 สถานี และภายในปี 2570 จำนวน 1,068 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นอกจากนี้    ยังมี PEA VOLTA DC Wallcharge ที่เป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 25 Kw สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการ PEA VOLTA Platform เพื่อให้บริการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบการใช้งานในครัวเรือนที่สามารถเป็นเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และในเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่ หรือธุรกิจใหม่

สำหรับงานบริการ PEA พัฒนา PEA Smart Plus Application ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในการใช้บริการของ PEA ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
62 ปี PEA ก้าวสู่อนาคตมุ่งเป็นผู้นำการให้บริการที่ทันสมัยเดินหน้าสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้ไฟให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100% "สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย"

 

62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

 

62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

 

62 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน