“วพม2” จัดเสวนาพิเศษ “ค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร?” ส่งเสริมความสามารถแข่งขันประเทศยั่งยืน

“วพม2” จัดเสวนาพิเศษ “ค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร?” ส่งเสริมความสามารถแข่งขันประเทศยั่งยืน

วพม2 ร่วมกับสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน จัดเสวนาพิเศษ "ค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร" นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 8.00-12.00 น  ณ. ห้อง SYNERGY HALL ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ร่วมเสวนาและระดมความคิดเห็นทุกแง่มุม

ท่ามกลางความผันผวนของพลังงานโลก อันเนื่องจาก สถานการณ์ สงคราม geopolitical การลดลงและหมดไปของแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลในโลก การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพิงพลังงานนำเข้าจากต่างประเทศ ประสบปัญหาการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม

โดยสถานการณ์ความผันผวนที่สำคัญและมีผลกระทบกับธุรกิจและประชาชนมากที่สุดด้านหนึ่ง คือ ค่าไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีความพยายามในการแทรกแซงราคาเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน แต่ก็มีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างและแตกแยกอย่างมาก จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานในแง่มุมต่างๆ

วพม2 และ สมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน  จึงจัดเสวนา "ค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร"

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 8.00-12.00 น  ณ. ห้อง SYNERGY HALL ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ โดยได้เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ร่วมเสวนาและระดมความคิดเห็นในแง่มุมที่หลากหลาย

ทั้งจาก ภาครัฐผู้กำหนดนโยบาย และกำกับกิจการพลังงาน ผู้จัดหาก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้าและบริหารจัดการโครงข่ายสายส่ง ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งภาคเอกชน ผู้นำเข้าพลังงาน และผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า

“วพม2” จัดเสวนาพิเศษ “ค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร?” ส่งเสริมความสามารถแข่งขันประเทศยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน ในการปาฐกถาพิเศษ นโยบายด้านกิจการไฟฟ้าของประเทศ

และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

- คุณวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

- คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- คุณวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- คุณนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย 2 บก. ข่าวชื่อดังคุณวัชรพงศ์ ทองรุ่ง บรรณาธิการ Energy News Center และ คุณจิรพร  มรกตจินดา หัวหน้ากองข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท

 

โปรดลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า

https://me-qr.com/DRZKjJAi