'นิด้า'รับสมัครป.โท 'MPPM' รุ่น 29 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของไทย

'นิด้า'รับสมัครป.โท 'MPPM' รุ่น 29 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของไทย

"นิด้า"เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน "MPPM" ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 29 หลักสูตรจัดการภาครัฐและเอกชนแห่งแรกของไทยที่สร้างผู้บริหารระดับประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแถวหน้าของประเทศจำนวนมาก สอนโดยคณาจารย์ระดับป.เอก ถึง 36 ท่าน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากAUN-QA

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบ​ส.)ที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management : MPPM) รุ่นที่ 29 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันนี้ถึงวันที่ที่ 31 สิงหาคม 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่  https://gspa.nida.ac.th/th/sag2

และสามารถสมัครออนไลน์ https://entrance.nida.ac.thhttps://entrance.nida.ac.th

ดร.มนตรีกล่าวว่าหลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 26 ปี จากแนวคิดความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาองค์กร บนหลักการนโยบายรัฐต้องมีความรู้เบื้องต้นเดี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความเข้าใจบทบาทของภาครัฐ รวมถึงบทบาทของภาคเอกชน และในขณะเดียวกันภาคเอกชนควรทราบถึงที่มาของนโยบายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกัน 

'นิด้า'รับสมัครป.โท 'MPPM' รุ่น 29 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของไทย

"ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วมากกว่า 5,000 คน ซึ่งหลายคนเป็นผู้บริหารระดับประเทศ ทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี อธิบดี ผู้อำนวยการสำนักฯ  และข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง ในฝั่งของภาคเอกชนก็มีผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์หลายคนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้"

ที่สำคัญหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวได้รับการรับรองมาตรฐานจากเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) ด้วย 

โดยจุดเด่นของหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษของนิด้าประกอบด้วย

1.เป็นหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย

2.สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนมากว่า 36 ท่านที่มีประสบการณ์จากการสอน การวิจัย รวมทั้งการทำงานในคณะกรรมการระดับประเทศที่สามารถนำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้

3.หลักูตรบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์อย่างมีระบบซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 4.หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ให้กว้างไกลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และยุค New Normal 

และ 5.เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างเครือข่ายจากหลายหลายวิชาชีพและหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

โดยหลักสูตรนี้เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.โดยมีกำหนดเปิดภาคเรียนในเดือน ม.ค.ปี 2567 

โดยกำหนดระยะเวลาของการสมัครหลักสูตร MPPM29 จะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค.2566

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 6 ก.ย. 66
  • วันสอบสัมภาษณ์ 16 ก.ย. 66
  • ประกาศผลการคัดเลือก 22 ก.ย. 66
  • รับเอกสารขึ้นทะเบียน 26-29 ก.ย. 66
  • ชำระเงินค่าลงทะเบียน 26 ก.ย. - 2 ต.ค.66
  • วันเปิดภาคการศึกษา 28 ม.ค. 67

ทั้งนี้หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณ 218,500 บาท ตลอดหลักสูตรรวมค่าดูงานภายในประเทศและค่าเอกสารตำรา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3897, (086)971-9292

 Email : http://gspa.nida.ac.th