'NIDA' มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

'NIDA' มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

"ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์" กับการชูหลักปรัชญา WISDOM for Sustainable Development มุ่งสู่การสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA กล่าวถึงวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการสร้าง "ปัญญา" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ว่าเป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องใช้เวลา และแรงของมนุษย์ เพราะ "ปัญญา" เป็นองค์ความรู้ หลักการที่สะสม และพัฒนาต่อเนื่องมาจนเกิดเป็นความเข้าใจ ความลุ่มลึกในเรื่องนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้และการค้นหาความจริง ซึ่งเป็นเวลากว่า 15 ปี กับปรัชญา WISDOM for Change สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่ WISDOM for Sustainable Development ปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาครั้งสำคัญ เป็นการ "เปลี่ยน" เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของ "นิด้า" ในการเป็นสถาบันสรรสร้างปัญญาของสังคม สร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ระดับสากล ด้วย 3 สร้าง ได้แก่

  1. "สร้าง" ปัญญาของสังคม แก้และพัฒนาสังคม
  2. "สร้าง" ผู้นำสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่ผู้นำระดับโลก
  3. "สร้าง" ประโยชน์ให้กับสังคม

อีกทั้ง ด้วยต้นทุนทางปัญญาที่สะสมอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติและบทบาทในการบริการวิชาการที่มีต่อสังคม การเรียนการสอนคนรุ่นใหม่ เครือข่ายศิษย์เก่าทั่วประเทศกว่า 90,000 คน ประกอบกับทิศทางของการสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "นิด้า" จึงมีความเชื่อมั่นในการเป็นสถาบันที่สรรสร้างปัญญาของสังคม ขับเคลื่อนและรับผิดชอบต่อสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถติดตามข่าวสารของ NIDA ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Nida เฟซบุ๊ก NIDA Thailand และยูทูบ NIDA Thailand