รู้จักกองทุนประกันสังคม 3 มาตรา มาตราไหน คุ้มครองอะไรบ้าง?

สำนักงานประกันสังคม ได้แบ่งผู้ประกันตนออกตามมาตราที่กำหนดขึ้นจำนวน 3 ประเภทด้วยกัน ตามอาชีพของผู้ประกันตน เราอยู่ประเภทไหนติดตามได้จากบทความนี้

ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม ได้แบ่งผู้ประกันตนออกตามมาตราที่กำหนดขึ้นจำนวน 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนมาตรา 33

กลุ่มนี้เป็นกุล่มของลูกจ้างในสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ เช่น พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน เป็นต้น ซึ่งคุ้มครองด้วยกันทั้งหมด 7 กรณีด้วยกัน ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 จะจ่ายเงินสมทบอยู่ที่ 5% ของเงินเดือน หากคิดด้วยฐานเงินเดือน 15,000 บาท คิด 5 เปอร์เซ็นต์ จะอยู่ที่ประมาณ 750 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกันตนมาตรา 39

ผู้ประกันตนมาตรานี้ เป็นกลุ่มลูกจ้างที่เคยเป็นผู้กันตนมาตรา 33 มาก่อน และส่งเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน โดยจะคุ้มครองทั้งหมด 6 กรณีด้วยกัน ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต, กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 39 จะจ่ายเงินสมทบที่เดือนละ 432 บาท

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรานี้ คือกลุ่มอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เช่น วินมอเตอร์ไซต์ พ่อค้า แม่ขาย ฟรีแลนซ์ และอีกมากมาย ซึ่งการคุ้มครองก็จะขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้ประกันตนเป็นคนเลือก มีทั้งหมด 3 ทางเลือก ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายสมทบ 70 บาทต่อเดือน คุ้มครอง 3 กรณี คือ 1. เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 2. กรณีทุพพลภาพ และ 3. กรณีเสียชีวิต
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายสมทบ 100 บาทต่อเดือน คุ้มครอง 4 กรณี คือ 1. เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีเสียชีวิต และ 4. กรณีชราภาพ (รับบำเหน็จ)
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายสมทบ 300 บาทต่อเดือน คุ้มครอง 5 กรณี คือ 1. เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีเสียชีวิต และ 4. กรณีชราภาพ (รับบำเหน็จ) 5. สงเคราะห์บุตร

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ อยากสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สมัครกันได้ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชนหนึ่งใบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา หรือเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ และสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดใกล้บ้านคุณ 

สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ สำนักงานประกันสังคม และ Line : @ssothai ของสำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ

รู้จักกองทุนประกันสังคม 3 มาตรา มาตราไหน คุ้มครองอะไรบ้าง?