กสทช. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)

กสทช. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)

"การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากการผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)"

กสทช.  ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)

กสทช.  ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)

กสทช.  ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)

กสทช.  ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal)