กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)

กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)

กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)

"การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางกรมสรรพสามิต ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)"

กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)

กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)

กรมสรรพสามิต ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (Excise Smart Service)