สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. เปิดตัวโครงการ “ระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่องานตรวจสอบ”

สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. เปิดตัวโครงการ “ระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่องานตรวจสอบ”

สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. เปิดตัวโครงการ “ระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่องานตรวจสอบ”

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จับมือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย สวทช. เปิดตัวโครงการ 
“ระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่องานตรวจสอบ” (Artificial Intelligence for
Performance Audit หรือ AI for PA) ที่จะช่วยในการวิเคราะห์สืบค้นข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลงานตรวจสอบการดำเนินงานของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. เปิดตัวโครงการ “ระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่องานตรวจสอบ”

สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. เปิดตัวโครงการ “ระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่องานตรวจสอบ”