คชก.กทม. ยืนยัน โครงการ 125 สาทร ผ่านการพิจารณา EIA อย่างโปร่งใส

คชก.กทม. ยืนยัน โครงการ 125 สาทร ผ่านการพิจารณา EIA อย่างโปร่งใส

คชก.กทม. ยืนยัน โครงการ 125 สาทร ผ่านการพิจารณา EIA อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณีการพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ (EIA) โครงการ 125 Sathorn (125 สาทร) ของ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งได้เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อผ่านกระบวนการพิจารณาจาก คชก.กทม. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การพิจารณารายงาน EIA เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยยึดหลักแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรายงาน EIA แนวทางดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่ปรึกษา/เจ้าของโครงการ ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอ ตลอดจนการเยียวยาตามหลักวิชาการและหลักธรรมาภิบาล

โครงการ 125 สาทร ได้ยื่นรายงาน EIA เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ คชก.กทม. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ง คชก.กทม. ได้พิจารณารายงานดังกล่าวในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนเข้ามาชี้แจงในที่ประชุม ในการพิจารณาครั้งแรกนี้ คชก.กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีเหตุผลทางวิชาการและข้อกฎหมายไม่เพียงพอ จึงไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA โครงการ 125 สาทร โดยในที่ประชุมมีมติให้เจ้าของโครงการฯ นำข้อห่วงกังวลของประชาชนทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขในรายงาน EIA ให้ครบถ้วน โดยมีการยื่นหนังสือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านชุมชนข้างเคียงอย่างถูกต้อง

โครงการฯ จึงได้นำเสนอรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งไม่เกิน 180 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากนั้น คชก.กทม. จึงได้พิจารณารายงานครั้งที่สองตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยได้จัดให้มีการประชุมพิจารณา EIA โครงการดังกล่าวอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนและผู้ห่วงกังวลเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมและนำข้อร้องเรียน รวมถึงข้อห่วงกังวลมาประกอบการพิจารณาในทุกประเด็น รวมทั้งให้โครงการ 125 สาทร รับประเด็นข้อร้องเรียน ข้อห่วงกังวล และประเด็นความเห็นเพิ่มเติมของ คชก.กทม. ไปชี้แจง ปรับปรุง แก้ไข และกำหนดเป็นมาตรการให้ คชก.กทม. พิจารณาตามหลักฐานทางวิชาการและข้อกฎหมาย

ภายหลังจากการพิจารณารายงาน EIA โครงการ 125 สาทร ครั้งที่สองอย่างถี่ถ้วน โดยพิเคราะห์ถึงข้อห่วงกังวลและข้อร้องเรียนต่างๆ มาประกอบการพิจารณา คชก.กทม. เห็นว่าโครงการดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงและจัดทำรายงาน EIA เป็นไปตามแนวทาง รายละเอียด และประเด็นที่ คชก.กทม. กำหนดแล้ว ประกอบกับได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการชดเชยเยียวยาไว้อย่างครบถ้วนแล้วตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีมติให้ความเห็นชอบ EIA โครงการ 125 สาทร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ดังนั้น มติความเห็นชอบ EIA ของโครงการ 125 สาทร โดย คชก.กทม. จึงเป็นไปตามกรอบขั้นตอนกฎเกณฑ์และกฎหมายทุกประการแล้ว