บีทีเอส กรุ๊ปฯ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บีทีเอส กรุ๊ปฯ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมุ่งแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน