PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือมอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

PEA แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร.1129 PEA Contact CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค