ประกาศผลรางวัล​ การประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ​

ประกาศผลรางวัล​ การประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ​

ประกาศผลรางวัล​ การประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ​

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี และองค์กรเครือข่ายฯ ได้จัดพิธีประกาศรางวัล มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ขึ้น อย่างเป็นทางการ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการคัดสรร ในโครงการการแข่งขันสร้างสรรค์สื่อสอนวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดีย ครั้งที่ 1ด้วยความร่วมมือขององค์กร มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี มูลนิธิธัมม พุทธะ องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม สถาบันภูมิปัญญาเพื่อสังคม และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ​

กิจกรรมโครงการนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ นายสุภัทร จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จึงได้ร่วมลงนามในเกียรติบัตร รางวัลต่างๆ ที่ผู้จัดโครงการฯ ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับนักเรียนทุกคน 

ประกาศผลรางวัล​ การประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ​

ประกาศผลรางวัล​ การประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ​

ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี กล่าวว่า ต้องแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่มีความตั้งใจผลิตสื่อการสอนวิชาชีพ ผ่านโซเชียล และขอขอบพระคุณ MCC HALL เดอะมอล์งามวงศ์วาน ที่จัดให้มีเวทีอันทรงเกียรติ เพื่อประกาศรางวัลและมอบทุนการศึกษาในวันนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยม ทีมโรงเรียนสตรีชัยภูมิ / โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
Ep115  การทำขนมวาฟเฟิลมันม่วง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

นางสาวปนัดดา ฉิ่งสำโรง นางสาวจุฑาภัทร์ ธนพงศ์พันธุ์ นางสาวยุพารัตน์ ดงทอง นางสาวณัฐฐิกานต์ สุขสิงห์ นางสาวนิภาดา ดีรักชาติ อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิริธนา นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร

รองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม T.U.N.E  Dessert / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Ep128 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากเศษผ้าคราม 
นายสุรวัช  นามนู นายสรรชัย กำลังดี นางสาวณิชาภัทร  เคนดา นางสาวรติมา  จันทร์กระจ่าง นางสาวนฤมล  แสงย้อย
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล นางณิชากร  โสภาพร นางสาวศุชันษา  อินหา นางสาวปภัสรา  คึมยะราช

รองชนะเลิศอันดับ 2  ทีม baby PRW / โรงเรียน พญารามวิทยา
Ep119 เครื่องลดระยะเวลาการเป็นแหนม
นางสาว รภัสรดา ไชยมงคล นางสาว หทัยรัตน์ หมั้นยืน นางสาว ปุญญิศา คำขวา นางสาว วรรณิกา กระแสโสม นายวัชรินทร์ ยืนยง 
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล นาง สุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง นายไพบูรณ์ เมินขุนทด    

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ทีม: Fively / มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Ep114  ครูหมอไม้ 
นางสาว อาฟียะห์ บาซา นางสาวนอร์บายตี แมเร๊าะ นางสาว ฮุสนา นิสาแย นางสาว สุรายดา เจะและ  นายอารฟาม มะลี
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล อ.วรทา รุ่งบานจิต อ.วราลี รุ่งบานจิต

 

ประกาศผลรางวัล​ การประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ​

ประกาศผลรางวัล​ การประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ​

ประกาศผลรางวัล​ การประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ​