กปภ. เปิดมิติใหม่การบริหารจัดการประปาไทย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2565

กปภ. เปิดมิติใหม่การบริหารจัดการประปาไทย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2565

กปภ. เปิดมิติใหม่การบริหารจัดการประปาไทย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2565

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แถลงผลการดำเนินงานของ กปภ.ในรอบปี 2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เผยผลงานบริการน้ำประปาและช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยมุ่งพัฒนาประปาไทยสนับสนุนการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในภาพรวมปี 2564 ที่ผ่านมา กปภ.ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ประชาชน ได้แก่ 1) การลดค่าน้ำประปา 10% ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ได้มากถึง 4.66 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 850 ล้านบาท 2) การลดค่าครองชีพช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านมาตรการนี้ไปแล้วกว่า 83 ล้านบาท 3) การติดตั้งมิเตอร์ประปาให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย จำนวน 621 เครื่อง พร้อมปริมาณน้ำจ่ายฟรีกว่า 430 ลูกบาศก์เมตร 4) สนับสนุนงบประมาณ 4.15 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงกว่า 20 เครื่องให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค จำนวน 6 เครื่อง แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร นอกจากนี้ กปภ. ยังก้าวต่อไปด้วยการเร่งขยายพื้นที่การให้บริการน้ำประปา เช่น การลงทุนของ กปภ. ในพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองสำคัญ รองรับการเติบโตของชุมชนเศรษฐกิจในอนาคต เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนโครงการในปี 2564 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจำนวนกว่า 62 โครงการทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ ตลอดจนแผนการลงทุนในอนาคตที่จะยกระดับประปาไทยให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

กปภ. เปิดมิติใหม่การบริหารจัดการประปาไทย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2565

กปภ. เปิดมิติใหม่การบริหารจัดการประปาไทย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2565

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ที่ใกล้จะถึงนี้ กระทรวงมหาดไทย และ กปภ. ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการน้ำประปาของ กปภ. ทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” ผ่านโครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 65 คาดว่าจะลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 5,000 ราย และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภคมากยิ่งขึ้น 

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ภายใต้การบริหารของตน ตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาประปาไทย ด้วยนโยบาย FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า โดย กปภ. ได้นำแนวทางการจัดการองค์กรสาธารณูปโภคด้านน้ำให้มีประสิทธิผล (Effective Utility Management :EUM) มาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งนำหลักการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามและตรวจสอบการผลิตน้ำประปา และนำมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) เข้ามาประยุกต์ใช้ใน กปภ.คือ มาตรฐาน ISO 24510 และ 24512 ซึ่งเป็นมาตรฐานน้ำดื่มทั้งในเชิงคุณภาพและความต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรฐาน ISO 24528 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย 

กปภ. เปิดมิติใหม่การบริหารจัดการประปาไทย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2565

กปภ. เปิดมิติใหม่การบริหารจัดการประปาไทย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2565

แม้ว่าการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดีเพียงใด แต่หากยังมีน้ำสูญเสียสูงก็จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปา การบริหารจัดการน้ำสูญเสียจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กปภ. ให้ความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เปรียบได้กับคำว่า “จับปลาใหญ่” คือ จัดการควบคุมและแก้ไขสิ่งที่ทำให้ กปภ. สูญเสียรายได้จำนวนมาก โดยมุ่งเน้นพื้นที่หรือ กปภ.สาขาที่มีปริมาณน้ำสูญเสียสูงซึ่งในปี 2564 การจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กปภ. มีปริมาณน้ำสูญเสียอยู่ที่จำนวน 603 ล้าน ลบ.ม. ลดลงจากปี 2563 คือ 607 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ กปภ. สามารถรักษาทรัพยากรน้ำและลดต้นทุนการดำเนินงานไปได้กว่า 4 ล้าน ลบ.ม.  

นอกจากนี้ กปภ. ยังพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดปัจจุบันมี กปภ.สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC รวมทั้งสิ้น 208 สาขาโดยในปี 2565 ตั้งเป้าหมายให้ กปภ.ทุกสาขาได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ควบคู่กับการพัฒนาบริการผ่านช่องทางดิจิทัลบนสมาร์ทโฟนซึ่งเปรียบเสมือน กปภ.สาขาที่ 235 ให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัล ก้าวต่อไปของ กปภ.จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนการทำงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำประปาของ กปภ. ไปสู่องค์กรประปา  มืออาชีพที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชนไทยมีน้ำประปาสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

-------------------------------------------------------------------

กองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค
02-551-8101-2