รองเลขาฯพระราชวังเชิญสิ่งของพระราชทานการสอบบาลีสนามหลวง

รองเลขาฯพระราชวังเชิญสิ่งของพระราชทานการสอบบาลีสนามหลวง

สนามสอบวัดสามพระยา ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และเชิญชุดเครื่องเขียนพระราชทาน ซึ่งบรรจุไปด้วยสมุดจดบันทึก ปากกาลูกลื่น ปากกาลบคำผิด หน้ากากผ้า รวมถึง กระบอกน้ำ และเจลอนามัยสำหรับล้างมือ มาถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร ๑,๐๒๐ รูป ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.๗ ณ สนามสอบวัดสามพระยา ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม

สำหรับภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น สมาคมภัตตาคารไทยได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักพระราชวังมอบหมายให้รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้ปรุงภัตตาหารและคัดสรรเมนู เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสดใหม่ สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และถูกหลักสุขอนามัย โดยบุคลากรผู้ปรุงอาหารจะต้องแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ และในปีนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงโควิด -19 จึงกำหนดให้ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ปฏิบัติตัวตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น

ที่สนามสอบใหญ่คือวัดสามพระยา ได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบก่อนที่จะเดินทางเข้ามาพำนักที่วัดสามพระยา ต้องตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ และนำใบรับรองแพทย์มายื่นเป็นเอกสารประกอบการขอห้องพัก พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ไปบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่วัดสามพระยาทุกวันในส่วนคณะสงฆ์ที่จำวัด ที่วัดสามพระยา และวัดโมลีโลกยาราม ทุกรูปได้ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดแล้วและผลเป็นลบทุกรูป