จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการ Crushed Bottle Bank”

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการ Crushed Bottle Bank”

เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมเครื่อง Crushed Bottle Bankช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ขวดพลาสติกในชีวิตประจําวัน

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(UTC) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการร่วมพัฒนานวัตกรรม ”โครงการ Crushed Bottle Bank” ระหว่างโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกันในครั้งนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมเครื่อง Crushed Bottle Bank โดยทางมูลนิธิ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 750,000 บาท ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ขวดพลาสติกในชีวิตประจําวัน และสร้างเสริมพฤติกรรมการแยกขยะที่เกิดจากขวดพลาสติก ผ่านนวัตกรรมเครื่อง Crushed Bottle Bank ให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไป อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย

โดยมีความร่วมมือ ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม. สำนักงานแผนงานสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่2 (C2F) รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่2 (C2F) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและ นายจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ประธานศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม