รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

ด้วย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ

   คุณสมบัติทั่วไป

   1. มีคุณสมบัติตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

   2. มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง

   3. ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเทียบเท่า ดังต่อไปนี้

3.1. ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุด หรือรองของหน่วยงานตั้งแต่ระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป     

3.2. ในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุด หรือรอง หรือผู้บริหารที่เคยบริหารเงินไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

               3.3. ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่คณบดีขึ้นไป

    วาระการดำรงตำแหน่ง

     ผู้อำนวยการฯ จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน    2 วาระติดต่อกัน

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเวปไซต์ www.nimt.or.th  หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายรภัทร โพธิวัชร์ โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4110

ผู้สนใจส่งใบสมัครเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็นหนังสือปิดผนึกทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง