“โนอาร์เอนเทอร์เมนท์” เพิ่มมาตรการเข้มข้นรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

“โนอาร์เอนเทอร์เมนท์” เพิ่มมาตรการเข้มข้นรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

กิจกรรมำ Big Cleanning ทุกพื้นที่ที่ให้บริการ รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 1 ชั่วโมง

 

บริษัท โนอาร์เอนเทอร์เมนท์ จํากัด ประกาศเพิ่มมาตรการรับมือสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการอย่างเข้มข้น ล่าสุด คณะผู้บริหารนำทีมพนักงานบริษัท จัดกิจกรรมำ Big Cleanning ทุกพื้นที่ที่ให้บริการ รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 1 ชั่วโมง เน้นย้ำการ ทําความสะอาดฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงตลอดเวลา อาทิ ที่จับประตู ลิฟท์ และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ รวมทั้งดําเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงานหลักตามตารางที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของ Covid-19 โดยในส่วนของลูกค้าได้จัดเตรียมเครื่องเทอร์โม สแกน (Thermo Scan) เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานให้ลูกค้าได้ใช้ฆ่าเชื้อขณะเข้ารับบริการ ขณะที่ในส่วนพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้ามีการฝึกอบรมปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า สถานบันเทิงของเรา ยังคงเข้มแข็ง และเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรฐานของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข เคร่งครัด สม่ำเสมอ และตลอดมา