มช. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

มช. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

มช. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลายต่อหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือของจิตอาสา จากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีให้เห็นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงโครงการ มช. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน การพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นการประสานความร่วมมือการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนองพระราชปณิธานที่ทรงพระราชทานไว้ว่า รักษา สืบสาน และต่อยอด

          

ภายในกิจกรรมมีกลุ่มลูกช้างจิตอาสาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ขัดสี ทาสีรั้ว ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณแนวรั้วรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นการทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม ส่วนรวม และยังเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและผูกพันกับมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรม มช. จิตอาสา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ว่า

การพัฒนานักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้น มีกระบวนการบูรณาการเรียนการสอนแบบกิจกรรมร่วมหลักสูตร  (Co-curriculums) และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-Curriculums) ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา” เน้นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพิ่มทักษะด้านคนและสังคม (Soft Skills) ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ และเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) ที่สมบูรณ์แบบ อันเป็นที่มาของการส่งเสริมให้มีบุคคลต้นแบบในการดำเนินการที่เป็นแบบอย่าง ในการเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่สื่อให้เห็นถึงพลังความรัก ความสามัคคีของชาว มช. ที่ร่วมกันกระทำความดีด้วยความสมัครใจ ซึ่งสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม รวมถึงชุมชนบริเวณพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จตามพระบรมราโชบาย อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง