อ.ส.ค. คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย

อ.ส.ค. คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย

ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ด้านอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค คว้ารางวัล ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ในหมวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ในงานประกาศรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019) ปีที่ 27 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและให้กำลังใจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นกำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนปรับกลยุทธ์ เพิ่มไลน์สินค้าใหม่ และรุกขยายฐานทำการตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ อ.ส.ค. คว้ารางวัล ด้านการบริหารงานคุณภาพ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ปีที่ 27) ในหมวด รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยิ่งใหญ่ และในปีนี้ ปีที่ 27 มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในปีนี้จำนวน 68 รางวัล พร้อมรางวัลชมเชย 12 รางวัล จากผู้สมัครทั้งสิ้น 222 ราย

รางวัลดังกล่าวถือเป็นแรงจูงใจและแรงกระตุ้นสำคัญ ทำให้ อ.ส.ค. เร่งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการตลาดให้เติบโตยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการกิจการโคนมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยให้ดำเนินกิจการโคนมสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมน้ำนมดิบไทยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งการรับมอบรางวัลอุตสาหกรรมเป็นการตอกย้ำนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาจากนโยบายหลักของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยเพื่อก้าวสู่การเป็น"ประเทศไทย 4.0"