อายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกการต่อต้านทุจริต

อายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกการต่อต้านทุจริต

มร. ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

มร. ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จาก กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการสถาบันบริษัทไทย ในงานประชุม CAC ระดับชาติ ครั้งที่ 10 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัทต่างๆร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก โดยอายิโนะโมะโต๊ะ เป็น 1 ในกว่า 400 บริษัทที่ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายและแนวปฎิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ทั้งนี้ การได้รับการรับรอง CAC สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม