ทีเส็บชูสัญลักษณ์ TMVS ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางจัดงานไมซ์

ทีเส็บชูสัญลักษณ์ TMVS ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางจัดงานไมซ์

ดันตราสัญลักษณ์ TMVS การันตีคุณภาพ ชูมาตรฐานสถานที่จัดงาน ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางจัดงานไมซ์แห่งเอเซีย

การจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ทั้งการจัดการงานประชุมองค์กร การจัดงานอีเวนท์ และการจัดงานแสดงสินค้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 8-10% ในปี 2563 โดยในปัจจุบันมีนักธุรกิจและภาครัฐเข้าร่วมงานไมซ์ทั้งระดับนานาชาติและระดับในประเทศสูงถึง 37 ล้านคน สร้างรายได้สู่เศรษฐกิจไทยถึงปีละ 232,700 ล้านบาท กอปรกับปัจจุบันภาครัฐต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกิจกรรมไมซ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาเศรษฐกิจจากการจัดงานให้มีการกระจายการจัดงานให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในภูมิภาคทำให้เกิดความต้องการจัดงานต่างๆจากภาคเอกชน องค์กร สมาคมและภาครัฐ

สสปน หรือ ทีเส็บได้ริเริ่มโครงการ “TMVS”(Thailand MICE Venue Standard) เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยได้สร้างตราสัญลักษณ์ “TMVS” เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยตราสัญลักษณ์นี้จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ที่ต้องการจะจัดงานจากองค์กรเอกชน สมาคม และภาครัฐทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้มั่นใจในมาตรฐานสากลของสถานที่จัดงาน อันประกอบด้วยด้านการให้บริการ ด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี และด้านความยั่งยืนของสถานที่จัดงานนั้นๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 และได้สร้างสร้างจุดแข็งและจุดขายในการจัดงานดึงงานระดับนานาชาติ สู่ประเทศไทย

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า กว่า 5 ปีของการพัฒนาและการส่งเสริมมาตรฐาน TMVS ต้องยอมรับว่ามาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญมากในทุกธุรกิจ เราเข้าใจหัวใจของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการสถานที่จัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ศูนย์ประชุม หรือสถานที่ Unconventional Venue ว่าต้องการอะไรในโลกที่มีแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสูงมาก ณ ปัจจุบัน ทีเส็บจึงได้เสริม Tool ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainability) เข้ามาเพิ่มศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจทุกครั้งที่มีการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการห้องประชุมหรือโรงแรมต่างๆ  ก็ได้ประโยชน์จากมาตรฐาน TMVS


ปัจจุบันมาตรฐาน TMVS มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน 453 แห่งทั่วประเทศแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม (Meeting Rooms) 397 แห่ง 1,093 ห้อง 2. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venues) 25 แห่ง 29 ฮอล์ และ 3. มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venues) 31 แห่ง โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้การส่งเสริมมาตรฐานห้องประชุมประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มศูนย์ประชุม กลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ท และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  


นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มาตรฐานของประเทศไทย จากการพัฒนาจากมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) ยกระดับสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (Regional Standard) ภายใต้ชื่อว่า AMVS - ASEAN MICE Venue Standard ตามมติที่ประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดย ทีเส็บ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมขึ้นเพื่อหารือถึงการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนโดยใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยเป็นพื้นฐานในการอ้างอิงทั้งหมด  ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติให้ประเทศไทย โดย ทีเส็บ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการจัดประชุม  Special Meeting  เพื่อสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานของอุตสาหกรรม

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2559  ทีเส็บได้เข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 43 ที่จัดขึ้นที่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าอาเซียนเห็นชอบให้ MICE Venue Standard ที่มาจากมาตรฐานของไทยถูกบรรจุไว้ใน ASEAN Tourism Strategic Plan แผน 10 ปี ระหว่างปี 2559-2568 โดยประเทศไทยได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานไมซ์อาเซียน ดังนั้นมาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศไทย (TMVS) จึงสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย เป็นเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีมาตรฐานสถานที่การจัดงาน ที่ครอบคลุม 3 ประเภท คือ

ห้องประชุม (Meeting Room) สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) และสถานที่การจัดงานพิเศษ (Special Event Venue) มีจำนวนสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานมากที่สุดในอาเซียน ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบมาตรฐานสถานที่จัดงาน และยกระดับสู่อาเซียนภายใต้ชื่อ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) อีกทั้งยังยืนหยัดความเป็นผู้นำศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในอาเซียนด้วยมาตรฐานสากล และที่สำคัญที่สุด คือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงาน CVB แห่งแรกของโลกที่สร้างมาตรฐานสถานที่การจัดงาน เพื่อรองรับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมยกระดับการบริการของผู้ประกอบการไมซ์อย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐาน

สำหรับผู้ใช้บริการที่มองหาสถานที่การจัดงานที่ได้มาตรฐานนั้น ทีเส็บ ยังมี eMarket Place – THAI MICE CONNCENT ที่สามารถเลือกใช้สถานที่ได้จัดงานได้ง่ายๆเช่นกัน เพียงคลิ๊กไปที่ www.thaimiceconnect.com หาเมนูที่เป็นสถานที่การจัดงาน ก็จะสามารถเชื่อมโยงรายชื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเลือกและตัดสินใจสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานอย่างสะดวกและรวดเร็ว.