รพ.ยันฮี คณะผู้บริหารจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม รร.ยันฮีบริบาล

รพ.ยันฮี คณะผู้บริหารจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม รร.ยันฮีบริบาล

รพ.ยันฮี คณะผู้บริหารจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม รร.ยันฮีบริบาลและศูนย์ผู้สูงอายุรพ.ยันฮี เพื่อแลกเปลี่ยนศักยภาพด้านการศึกษา

 รพ.ยันฮี คณะผู้บริหารจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม รร.ยันฮีบริบาลและศูนย์ผู้สูงอายุรพ.ยันฮี เพื่อแลกเปลี่ยนศักยภาพด้านการศึกษาและการดูแลผู้สูงอายุ นับว่าเป็นโอกาสอันดีสาหรับการร่วมมือเพื่อสานต่อทางธุรกิจในอนาคต