พิธีเปิดงานสัมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่น 9/2562

พิธีเปิดงานสัมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่น 9/2562

 

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีพิธีเปิด การสัมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ณ. โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมเพิ่มความรู้เพิ่มศัยภาพให้กับตนเอง รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา ให้กับเยาวชนคนเก่งฯ ในรุ่นนี้ และ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เยาวชนคนเก่งทุกคน จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับเข็มพระนามาภิไธย ย่อ สธ.

พิธีเปิดงานสัมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่น 9/2562

พิธีเปิดในวันนี้ คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานฝ่ายหาทุน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิด นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการฯ และ อ.ศศิวิมล นพสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับเยาวชนฯ

นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการฯ ได้กล่าว โอกาสที่สำคัญซึ่งถือว่าสูงสุดของชีวิต ของคณะเยาวชนคนเก่ง คือการได้เข้าเฝ้าและรับเข็มพระนามาภิไธย ย่อ สธ. และทุนการศุกษา 80 ทุน ๆละ 5,000 บาท ปีนี้โครงการดำเนินมาเป็นปีที่ 18 จำนวน 9 รุ่น แล้ว

นายกฤตชัย (ไชยนิรันดร์) พยอมแย้ม กรรมการโครงการฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาชนคนเก่งในการดำรงตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนทั่วไป

พิธีเปิดงานสัมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่น 9/2562

พิธีเปิดงานสัมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่น 9/2562

พิธีเปิดงานสัมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่น 9/2562

พิธีเปิดงานสัมนาเยาวชนคนเก่ง รุ่น 9/2562